general

definició de recursos literaris

Els recursos literaris són el conjunt de tècniques, figures retòriques i plantejaments estilístics que un escriptor utilitza per crear una obra literària. Cal tenir en compte que tot escriptor busca comunicar i, alhora, fer-ho de manera bella i creativa.

Els recursos literaris són les diferents maneres de combinar les paraules i de crear un estil narratiu propi

Els recursos literaris s'utilitzen en tots els gèneres literaris, encara que és a la poesia on s'empren més àmpliament, ja que el llenguatge poètic no aspira simplement a descriure una realitat sinó a la bellesa mateixa.

El llistat de figures retòriques és molt ampli, però val la pena esmentar-ne algunes de les més significatives. L'anàfora consisteix en repetir una o més paraules. A l'aliteració la repetició es manifesta en el so. La hipèrbole presenta una dimensió exagerada. La metàfora es basa en la semblança entre dos termes, una cosa semblant al que passa amb la metonímia. A través de la ironia s'expressa el contrari del que es pensa. Aquesta breu pinzellada de les figures retòriques, no ens ha de fer oblidar que són moltes les que existeixen: paradoxa, sinècdoque, perífrasi, sarcasme, oxímoron, el·lipsi... Cadascuna utilitza una "fórmula" diferent, és a dir, una manera de combinar les paraules per enriquir el llenguatge.

Recursos complementaris

Si bé les figures retòriques són els elements fonamentals del conjunt de recursos literaris, hi ha altres aspectes del llenguatge que serveixen com a instruments necessaris per a la creació. En primer lloc, el coneixement de la gramàtica com a estructura general (les seves regles, diferents nivells del llenguatge, etc.). I també hi ha elements complementaris que formen part dels recursos de la literatura: el coneixement de l'etimologia de les paraules, el seu valor semàntic, l'ús correcte dels diferents signes de puntuació, la utilització de sinònims, etc. Aquests instruments poden semblar menys rellevants que les figures retòriques, però són imprescindibles per transmetre idees sense renunciar al valor estètic del llenguatge.

Així com un pintor utilitza eines per crear, l'escriptor també necessita una àmplia gamma d'instruments. Tots els instruments estan al servei de les paraules, que alhora s'orienten a descriure una realitat o expressar sentiments d'una forma artística suggeridora.