tecnologia

definició denginyeria de programari

La Enginyeria de Programari és aquella disciplina que s'ocupa del desenvolupament, l'operació i el manteniment del programari o programes informàtics.

Cal destacar que cal estudiar tant els principis com les metodologies per dur a terme aquestes accions esmentades, mentre que la disposició d'aquest coneixement és el que permetrà el disseny i la construcció de programes informàtics amb els quals es pugui operar de manera satisfactòria a els diversos ordinadors personals.

Aleshores, l'enginyeria de programari implica un treball integral, és a dir, es produeix una anàlisi del context, es dissenya el projecte, es desenvolupa el programari corresponent, s'efectuen les proves per assegurar-ne el funcionament correcte i finalment s'implementa el sistema.

El procés de desenvolupament d'un programari s'anomena formalment com cicle de vida del programari, mentrestant, es troba conformada per quatre estadis: concepció (en aquesta es fixen els objectius i es desenvolupa el model), elaboració (en aquest pas s'estableixen les característiques i com serà la seva arquitectura i per què), construcció (implica el desenvolupament del programa) i transició (és el moment en què el producte final es transfereix a l'usuari).

Quan el programari està actiu i funcionant és on cobrarà rellevància el manteniment del mateix. Generalment, solen aparèixer errors en relació amb el disseny del programa, per cas, és el manteniment el que permetrà solucionar-los quan els usuaris ho reportin. Habitualment es proposen actualitzacions i es desenvolupen nous elements amb la missió d'esmenar els errors apareguts.

A l'individu que s'exerceix professionalment en aquesta àrea se l'anomena com enginyer de programari. La primera i principal tasca que tenen aquests professionals és l'estudi detallat de totes les condicions que haurà d'observar un programa abans del seu desenvolupament per tal de satisfer les demandes dels consumidors però sense oblidar-se de les possibilitats de què disposa la companyia desenvolupadora.