general

definició d'obediència

Complir aquells que ens mana algú que està a un nivell superior

L'obediència refereix al compliment d'allò que s'envia, és a dir, d'allò que un individu fa fer a un altre que es troba en un nivell inferior, normalment, complint la voluntat de qui mana, o si no, d'allò que és preceptiu.

Generalment, l'obediència funciona a través de la proposta d'una sèrie de prohibicions i obligacions que exigiran, ja sigui la realització o l'evitació de l'execució de determinades accions prescriptes.

Mentrestant, sempre, l'obediència implicarà la subordinació de la voluntat individual davant una figura que emana autoritat, ja sigui una persona, un grup, un concepte. Hi ha persones que expressen la seva obediència a Déu oa una ideologia política, per exemple.

Classes d'obediència

Hi ha diferents tipus i nivells d'obediència…L'obediència infantil resulta ser la subordinació natural que els nens expressen davant dels pares com a resultat del procés d'integració familiar.

D'altra banda, l'obediència solidària és aquella que passa quan un individu accepta les decisions d'un grup malgrat no estar totalment d'acord amb les accions que indiquen que faci.

Un altre tipus és la obediència deguda que forma part del dret penal i implica una circumstància que eximeix de la responsabilitat penal dels delictes que fossin comesos en el compliment d'alguna ordre emanada de part d'un superior. Al subordinat l'eximirà de tota culpa i càrrec encara que sigui l'autor material d'un delicte tipificat per la llei corresponent. La sanció penal es trasllada al superior jeràrquic.

El tipus d'obediència deguda és recurrent que aparegui als judicis en què es troben involucrades les forces armades, perquè en aquests casos la subordinació al superior és realment molt rígida i la capacitat de lliure acció per part del subordinat és pràcticament inexistent.

Si a un oficial, el seu superior li ordena la comissió d'un delicte i aquest ho compleix, després, es pot emparar en l'obediència deguda per desfer del càrrec judicial que li correspongui.

I la obediència sacerdotal , com la seva denominació ja ens anticipa, és la que els sacerdots manifesten respecte dels seus respectius ordinaris, els bisbes i en el cas de les congregacions, dels superiors de les mateixes.

Imprescindible per garantir l'ordre en una societat i qualsevol altre àmbit

L'obediència és una qüestió necessària a la societat per garantir l'ordre i l'harmonia, perquè si no hi hagués una obediència a les normes, a allò que ens indiquen que hem de fer els nostres pares, entre d'altres, seria certament difícil conviure de manera harmònica perquè cadascú faria el que li plau i podrien cometre's en nom de la llibertat alguns atropellaments sobre els drets dels altres. Per això, sempre en la mesura del que correspon, l'obediència és bona i sana per a la bona convivència social.

Aleshores, a gairebé totes les organitzacions i institucions existents preval un sistema jeràrquic que permet una organització i ordre efectiva.

L'ambient laboral, per exemple, és un dels contextos en què les persones hem de complir o sí ordres dels altres, generalment d'alguna autoritat superior, o d'algú que té un càrrec més alt que el nostre.

Els caps o responsables de determinades àrees d'una empresa o organització s'han d'ocupar de traçar pautes que fan a l'organització i l'activitat del treball i la resta dels empleats o subordinats les han de respectar i complir. Òbviament, si això no passa, l'empleat pot ser plausible de rebre algun càstig.

I és clar, el mateix esquema es pot traslladar a altres àmbits de la vida.

El dret justament es va crear perquè tots puguem viure de manera civilitzada. Si tots respectem la normativa tindrem la convivència més harmònica que es pugui tenir, mentre si la llei s'incompleix s'haurà d'assumir l'error i acceptar el càstig que sobrevingui. Depenent dels casos es podrà succeir una multa que l'infractor haurà de pagar, o bé una sentència a presó.

La conducta oposada a l'obediència és la desobediència. I a propòsit hem de dir que aquest comportament contrari només pot estar justificat en aquells casos en què allò que s'imposa, s'envia és injust o il·legal. En aquest cas, desoir la norma o el mandat no estarà mal vist sinó que es justificarà.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found