general

definició de planificació

Un pla és una estratègia orientada a algun objectiu concret. Així, un empresari elabora un pla de negoci, un entrenador de futbol fa un pla perquè el seu equip obtingui bons resultats i un individu organitza la seva jubilació a partir d'algun projecte a llarg termini (per exemple, un pla de pensions). Si ens referim a la planificació estem fent referència al procés d'elaboració d'un pla o projecte.

Pautes generals per a una planificació correcta

Planificació és el contrari de la improvisació. Fem plans perquè mentalment projectem el futur d'alguna manera. En aquest sentit, tenir una idea aproximada del que farem ens permet enfrontar-nos als nostres reptes amb més possibilitats d'èxit. La no planificació implica tota una sèrie de possibles inconvenients: assumir riscos imprevistos, manca de recursos davant de sorpreses inesperades, etc.

Per tal que la planificació d'una activitat sigui exitosa, és convenient partir d'algunes qüestions prèvies:

1) determinar quin és l'objectiu a assolir,

2) conèixer els mitjans disponibles,

3) elaborar un procediment sistemàtic que inclogui tot el procés, de manera que tots els aspectes siguin coherents entre si,

4) contemplar possibles problemes durant l'execució del pla (per exemple, un pla B per si falla el primer),

5) incorporar una metodologia sistemàtica al projecte i

6) partir d'un plantejament realista basat en fets objectius i no pas en suposicions o fantasies.

Totes les activitats humanes estan ordenades per algun tipus de planificació

Uns pares s'ocupen de l'educació dels seus fills i per això és convenient que tinguin una idea aproximada sobre què faran (quina serà la seva escola, quins mitjans econòmics disposen o quines pautes d'higiene han de seguir els seus fills). Cal no oblidar que el concepte de família es troba directament relacionat amb la idea de planificació familiar.

A nivell individual tenim la necessitat de gestionar el nostre temps a través d'algun pla (per a les vacances, per al temps lliure o pel nostre futur professional).

Més enllà dels projectes personals de cadascú, la noció de planificació és aplicable a l'estat, l'activitat econòmica, l'esport o la construcció d'un edifici.

"No m'agrada fer plans"

Si bé cal una certa planificació en molts ordres de la vida, hi ha persones que consideren que un excés de planificació és contraproduent. Tenir tot previst és útil, però minimitza el factor sorpresa. Per aquest motiu, alguns prefereixen viure el dia a dia sense un pla que els recordi què han de fer en cada moment.