general

definició de categoria

La paraula categoria admet diverses referències a la nostra llengua podent llavors referir: aquell grup en el qual s'inclou o classifica un coneixement; les jerarquies a instàncies duna carrera, duna competició, de la posició social, o duna professió; la distinció que ostenta una persona; i en filosofia expressa a la noció abstracta que permet distingir les entitats existents.

Cada agrupació en què es classificarà els coneixements

Una categoria és cadascun dels grups bàsics en què es pot incloure o classificar-se tot coneixement.

Classificació jeràrquica als plànols esportiu, social, laboral, acadèmic…

També, una categoria és cadascuna de les jerarquies establertes en una professió, competència esportiva, en el pla social, o carrera.

Al món esportiu és comú que les competències de cada esport estiguin categoritzades, per exemple a la boxa, és el pes dels boxejadors el que determina en quina categoria haurà de barallar, així ens trobarem amb el pes pesat, ploma, entre d'altres.

Al tennis és més senzilla, la categorització ja que hi ha juvenils i adults, sent aquests últims els que tenen la possibilitat de jugar els tornejos més importants i per descomptat guanyar els milions de dòlars en premis que molts ofereixen.

Pel que fa al futbol, ​​la franja etària és l'encarregada demarcar la categoria la qual pertany cada jugador, per exemple als seleccionats nacionals hi seran els sub 17, el sub 20, i la selecció més gran que és la que disputarà el mundial de futbol .

Socialment les comunitats es troben categoritzades a classe alta, mitjana i baixa, fet que el determinen els seus ingressos laborals, o l'herència, és a dir, la família de la qual procedeixen, si és que hi ha un origen aristocràtic que imposa la pertinença a la classe alta.

Del que s'ha exposat es desprèn que un dels usos més estesos d'aquesta paraula és que permet classificar elements, ordenar grups que disposen de qualitats semblants, fins i tot a cada categoria poden aparèixer sub categories, és a dir diferenciacions que es realitzen entre els components d'un grup , d'acord amb la major o menor jerarquia que presenten entre elles.

Distinció que ostenta una persona o una cosa, que la distingeix de la resta i la fa singular

D'altra banda, en el llenguatge corrent, la paraula categoria s'usa generalment per adonar de la classe, la distinció o la condició que ostenta alguna cosa o algú. “Ens mudarem a un edifici de molta més categoria.”

La classe, la categoria d'alguna cosa, normalment estarà donada per les característiques de la cosa o la persona; en el primer cas seran els materials nobles, de qualitat, que la conformen, i en el segon cas la finesa amb què actua i es comporta, i per descomptat en el pla físic, la utilització d'indumentària i accessoris que li imprimeixen una estètica distintiva del comú de la gent.

Aplicació al camp filosòfic que la defineix com un coneixement abstracte que permet diferenciar les entitats

I a instàncies de la Filosofia, una categoria és aquella noció abstracta i general a partir de la qual les entitats són reconegudes, diferenciades i classificades.

Les categories el que possibiliten realitzar és una classificació jeràrquica de totes les entitats presents al món; aquelles entitats que comparteixen característiques i són semblants es reuniran en una mateixa categoria, mentre que aquelles altres afins conformaran una categoria superior i així successivament.

Segons la Filosofia, són les categories les que permeten a l'home conèixer el món que l'envolta; atès que el procés de coneixement no és una cosa senzilla, sinó més aviat complexa del qual el coneixement del que és singular s'interpreta a partir del que és general.

El filòsof grec Aristòtil va ser el primer a emprar les categories en filosofia.

Per a Aristòtil una categoria és cadascuna de les nocions abstractes en què es troba organitzada la realitat, en tant que són deu: substància (la base inicial de tot el que existeix i que es conservarà malgrat totes les transformacions que succeeixin), quantitat (magnitud, extensió, nombre, grau de desenvolupament, que permet dividir les coses en heterogènies o homogènies), qualitat (allò que les persones i els objectes tenen), relació (les coses no existeixen al marge de la relació), lloc (espai que ocupa un cos), temps (la matèria en moviment presenta cicles), situació (la disposició d'alguna cosa respecte del lloc que ocupa), condició (situació indispensable per a l'existència d'una altra), acció (és necessari perquè hi hagi un efecte en les coses) i passió (emocions i sentiments intensos).

I a la filosofia kantiana, una categoria és cadascuna de les formes de l'enteniment, sent per a ell les categories: causa (tot allò que provoca o produeix un canvi en un altre) i efecte (el canvi que produeix la causa).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found