social

definició de discussió

S'anomenarà discussió aquella conversa o debat que s'establirà entre dos o més individus i que es caracteritza principalment per l'intercanvi d'opinions, punts de vista, idees i creences sobre un tema determinat. Generalment, la discussió s'entaularà entre aquells participants que presenten visions o idees ben contraposades.

Intercanvi d'opinions, idees entre dues o més persones que ostenten visions diverses

Depenent dels participants, la situació, el tema en discussió, i l'oportunitat, la discussió podrà donar-se en el marc de la més absoluta cordialitat i harmonia, o si no n'hi ha en la més tremenda desharmonia.

La discussió resulta ser més efectiva i amb conseqüències altament positives a l'hora de l'esperada generació de canvis quan la discussió es produeix en termes amistosos, és a dir, els intervinents es tracten amb el respecte més gran encara no coincidint en res, permetent que totes les opinions i punts de vista siguin expressats sense cap mena d'interrupcions agressives.

Mentre i encara que no és el millor escenari en el qual podria donar-se, pot passar que la discussió es doni mitjançant un estil confrontatiu, en el qual, és clar, prevaldrà la intenció de guanyar-se l'opinió de les persones mitjançant atacs i comentaris agressius més que a partir del convenciment de sumar-se al pensament propi a través d'argumentacions clares, explicatives i cordials.

Quan la discussió es dóna com en el primer cas, en un context de respecte i cordialitat, serà possible la consideració de tots els punts de vida, fins als més dissímils, i finalment proposar una posició integradora que els contempli a tots, mentre que quan cada part intenta que la seva postura s'imposi i prevalgui per sobre la resta serà impossible la conciliació.

Els debats, un clàssic de la discussió

Un dels exemples típics de discussió entre oponents que presenten postures divergents són els debats polítics. Als debats d'aquest tipus es presenten dos o més candidats que manifesten les seves propostes polítiques, oposades per suposat, en tant, d'aquesta discussió que protagonitzen sobre temes diversos i com encarar-los i resoldre'ls, el públic triarà la proposta que li resulti més ajustada i propera a les seves conviccions.

Com que la missió final dels participants del debat és guanyar el favor del públic, que després es traduirà en vots a les eleccions, cadascun tractarà de mostrar-se el més convincent possible per persuadir l'audiència i que aquesta acabi per optar per la seva proposta.

Tots els debats compten amb un moderador que s'ocuparà de plantejar pautes, temes, de manejar el temps que cadascú té per parlar, i si es genera algun plet entre els participants, intervindrà per calmar els ànims.

Seguint en el camp de la política, hem de dir que la discussió és essencial i bàsica en els sistemes democràtics perquè és la via fonamental a través de la qual es pot assolir el consens de polítiques tendents a millorar el benestar de la gent.

A les democràcies és el poder legislatiu l'encarregat per excel·lència de la discussió, ja que els legisladors que l'integren, pertanyents a diversos corrents polítics, es reuneixen per exposar les seves idees i debatre després les propostes de cadascú amb vista a millorar-les amb l'aportació de cada visió particular.

El més important que hem de tenir en compte a instàncies d'una discussió d'idees és que aquesta no s'ha de portar al terreny personal, és a dir, es tracta de discutir punts de vista per assolir consensos en qüestions que demanin solucions i no lluitar amb laltre pel que va fer o com pensa.

Si tenim això clar i en compte serem capaços de generar discussions productives.

En moltes discussions, amb l'objectiu de reforçar el discurs, se sol fer ús d'elements com ara objectes, missatges, mitjans visuals que ajudaran a una millor comprensió de la idea que sestà discutint i proposant. Alguns dels més comuns són els eslògans, les paraules fortes, pòsters, transparències, anècdotes, referències a experts, entre altres.

D'altra banda, el terme discussió també es fa servir per referir-se a aquell estudi que es duu a terme sobre una qüestió concreta i des de diversos punts de vista, amb l'objectiu d'aconseguir-ne la millor resolució.. La discussió sobre els drets humans dels delinqüents es troba en ple desenvolupament després dels diferents esdeveniments de delinqüència juvenil esdevinguts.

Grups de discussió

Per la seva banda, un grup de discussió resulta ser la reunió de persones que discuteixen sobre un tema dinterès comú assistits per un coordinador i un secretari.

La principal missió d'aquests grups és obtenir més informació sobre el tòpic d'interès i prendre decisions conjuntes sobre això.

Algunes condicions que haurà d'observar aquest és que el grup sigui prou heterogeni per comptar amb les diferents visions sobre un tema, però també homogeni, perquè tots els integrants, entre cinc o deu individus, comparteixin la mateixa base de coneixements sense necessitat de ajudes excepcionals. L'aconsellable és que aquest es reuneixi en una habitació al voltant d'una taula rodona o ovalada que permetrà que tots els integrants es vegin les cares a l'hora d'opinar; i el més important: que existeixi llibertat absoluta perquè tots s'expressin lliurement.