social

definició de desenvolupament humà

Què és el desenvolupament humà? Elements que ho expressen

Es designa amb el concepte de desenvolupament humà a l'adquisició, per part dels individus, organitzacions i comunitats, de la capacitat de participar efectivament en la construcció d'una civilització mundial que sigui pròspera tant espiritualment com econòmicament.

El progrés que s'entreveu en una determinada comunitat en matèries com allò social, polític, econòmic i cultural, entre altres aspectes es denomina habitualment en termes de desenvolupament humà.

Aquest desenvolupament humà consistirà que a través de la llibertat i la formació de les capacitats humanes es pugui ampliar el ventall de possibilitats i situacions de les persones.

Tots volem desenvolupar-nos de manera conforme però és vital per aconseguir-ho preparar-se efectivament per fer-ho a través de l'educació però també ho és explicar un context immediat que ho procuri brindant-nos possibilitats econòmiques com també salut.

Per això mateix és que l'educació resulta ser el principal motor a l'hora que una comunitat pugui dirigir a consciència i pròpiament el desenvolupament. Segons la psicologia, el desenvolupament humà arribarà per una sèrie d'integracions, que inclourà processos d'integració o de síntesi, en els quals la ment començarà a controlar l'organisme i s'apropiarà de la situació i les decisions.

Aleshores, una vegada que l'educació sigui un fet, les persones podran i tindran la capacitat d'escollir el millor procés de desenvolupament, que serà aquell que els permetrà elevar al màxim la seva qualitat de vida.

Una persona que té clar que vol a la vida i que a més disposa de les eines educacionals per aconseguir-ho, difícilment no ho aconsegueixi de manera reeixida.

La societat garant del desenvolupament humà

Una qüestió que no es pot obviar en el desenvolupament humà és la contribució que hi ha d'haver per part de la societat en general, és a dir, ressaltem ja la rellevància que té en aquest sentit la posició individual però no es pot menysprear o minimitzar el valor que en el desenvolupament humà també tindrà la societat

Perquè és precisament aquesta qui haurà de millorar les condicions en què viuen els ciutadans, pel que fa a la cobertura de les necessitats bàsiques, així com també de l'emmotllament d'un ambient que garanteixi el respecte dels drets dels qui la integren.

Està absolutament comprovat que si la societat no promou un estat de coses com el recent exposat difícilment pugui donar-se conforme el desenvolupament dels seus integrants.

Mesurament del Desenvolupament Humà

El desenvolupament humà duna comunitat donada pot ser mesurat i conegut gràcies als esforços que en aquest sentit realitza lOrganització de les Nacions Unides.

Hi ha un programa especial de l'organització dedicat especialment a l'estudi del desenvolupament humà i es coneix formalment com a Programa de les Nacions Unides Per al Desenvolupament.

L'índex de desenvolupament humà és l'indicador estadístic que produeix aquest programa i que, com hem dit, hi exposa l'estat del desenvolupament humà. Per elaborar-lo es consideren qüestions com l'expectativa de vida des del mateix naixement, el nivell educatiu assolit per la població madura i les possibilitats materials que es poden conèixer a través de la xifra del Producte Brut Intern (PBI).