economia

definició d'autarquia

El terme autarquia s'utilitza per designar aquell tipus d'economia, política o societat que es basa en els recursos propis sense requerir o mantenir contacte amb l'exterior. L'autarquia és un fenomen característic d'algunes etapes històriques degut a raons diferents, així com també a les particularitats històriques de cada país. Normalment, l'autarquia no és una situació sostenible actualment a causa de l'alta interconnexió i intercanvi econòmic que hi ha entre les diferents parts del planeta.

A totes les societats humanes hi ha dos grans eixos que determinen el desenvolupament d'una comunitat: l'economia i la política. Des d'un punt de vista polític i econòmic, s'han posat en marxa diversos models: el sistema esclavista, el sistema feudal o l'economia mixta sorgida del capitalisme i la doctrina socialista. Un dels sistemes més singulars ha estat l?autarquia.

Es caracteritza pels trets següents: un clar component nacionalista, un règim polític aïllat i rebutjat per la comunitat internacional i una economia contrària a la lliure circulació de mercaderies i capitals. En condicions normals, cap país no tria un sistema autàrquic

L'autarquia a escala humana

Si bé aquest terme s'aplica normalment en relació amb la política econòmica d'alguns països, cal no oblidar que també es fa servir per fer referència a certes situacions humanes. Així, una persona autàrquica és algú independent i que no necessita l'ajuda de ningú per valdre's per si mateix. Aquest individu tendirà a l'aïllament i defugirà al màxim el contacte amb altres persones.

La noció d´autarquia es pot aplicar a molts àmbits de la vida humana. En aquest sentit, l'autarquia es pot definir com la capacitat de realitzar diferents activitats o tenir certes llibertats per actuar de manera independent i sense la necessitat de ser controlat o dominat per un ens major. Així, aquesta noció es pot aplicar a institucions o entitats que, en ser autàrquiques, no depenen dels governs o d'altres institucions.

Tot i això, la paraula autarquia es relaciona normalment amb aspectes de l'economia quan una regió o país produeix els elements que consumeix i no requereix de la intervenció del comerç amb altres regions. Aquesta política d'autarquia a nivell econòmic es fa comú quan les nacions busquen sobretot protegir la indústria o la producció local davant l'ingrés de productes de l'estranger que no són ni més ni menys que competència. L'autarquia, sens dubte, pot ser beneficiosa per a la regió ja que elimina la competència directa, però pot posar-la en risc també ja que suposa que els productes de la regió autàrquica en qüestió tampoc no podran ser comerciats i exportats a altres regions.

Aquest model de societat està relacionat amb règims totalitaris o amb països aïllats del panorama internacional

La principal premissa d'un país autàrquic és la següent: tots els recursos que s'utilitzen són extrets per i dins del mateix país. Com és lògic, això té una conseqüència de gran impacte a l'economia, la desaparició del comerç exterior. En altres paraules, les exportacions i les importacions deixen de formar part de l¿economia d¿un país.

De vegades, alguns països han pres la decisió de prendre algun tipus de mesura autàrquica, com ara la imposició d'aranzels o l'estricte control de les fronteres per obstaculitzar l'entrada de productes estrangers.

El cas d'Espanya després de la guerra civil (1936-1939)

En el període de postguerra hi havia escassetat d'aliments i això afavoria el mercat negre, també conegut com a estraperlo. L'estat va imposar un racionament dels aliments per tal de garantir la supervivència de la població. D'altra banda, durant aquells anys hi va haver un llarg període de sequera.

En aquest context, el país estava políticament aïllat perquè la legitimitat del règim no era reconeguda internacionalment. S'impulsà des del propi estat un sistema autàrquic que permetés l'autoproveïment econòmic i d'aquesta manera no hi hagués una dependència econòmica d'altres països.