economia

definició de servidor públic

Un servidor públic és aquella persona l'activitat del qual té una funció social. D'aquesta manera, el servidor públic (conegut popularment com a funcionari) treballa per a l'administració de l'estat, per exemple per a un ajuntament, per a un hospital públic, per a un centre escolar públic o als cossos de seguretat nacional.

S'entén que el conjunt de serveis facilitats per l'estat han d'estar gestionats per servidors públics i, en conseqüència, aquests treballen per a la comunitat, és a dir, per a tota la població en conjunt.

El treball com a servidor públic

Com a norma general, tot servidor públic obté un lloc de treball a través d'unes oposicions, a les quals es poden presentar tots els ciutadans que compleixin els requisits que la llei estableixi en cada cas. Quan les oposicions han estat aprovades i el servidor públic obté una plaça, se li assigna un lloc de treball específic en relació amb la modalitat d'oposició superada.

Cada servidor públic exerceix la seva activitat en un cos determinat (el cos de professors, personal sanitari, policia, etc). Les seves funcions i tasques, així com el salari i les condicions de treball estan regulades per llei. Aquest tipus de regulació fa que els servidors públics no estiguin subjectes a les lleis de mercat pròpies de lactivitat del sector privat, ja que les seves funcions tenen un caràcter eminentment social.

A la base de contribuir a la societat

La idea fonamental que regeix l‟activitat d‟un servidor públic és, precisament, donar un servei a la societat. Aquest tipus de treballadors existeixen a totes les nacions i es considera que tenen un valor estratègic per al conjunt de la societat.

L'empleat o servidor públic té un estatut que en regula la activitat en tots els sentits. Aquest estatut estableix les normes que en delimiten les funcions, així com el règim sancionador que el pugui afectar com a treballador.

Un treball amb seguretat, encara en època de crisi

Des d'un punt de vista social, l'activitat dels servidors públics és valorada com un lloc de treball segur i estable i al marge dels vaivens de l'activitat privada. Es pot dir que és una feina envejada, especialment en èpoques de crisi.

D'altra banda, de vegades els funcionaris o servidors públics són percebuts d'una manera crítica per alguns sectors de la societat (a la majoria de països són molt coneguts els acudits sobre funcionaris, així com alguns comentaris relacionats amb les seves condicions de treball).

Independentment de les valoracions que es puguin fer sobre aquests empleats, la seva funció social és inqüestionable.