ciència

definició d'especialització

La especialització implica la limitació, l'adequació d'alguna cosa perquè pugui complir satisfactòriament el seu objectiu o funció. “ L´especialització d´aquesta sala com a sala de neonatologia es durà a terme properament quan comencin les obres de l´edifici.”

Limitació d'alguna cosa perquè pugui complir el seu propòsit

Seguint l'exemple esmentat, hem de dir a propòsit que moltes activitats demanen que la seva realització compti amb la presència i la disposició de determinats recursos i eines perquè es puguin dur a terme de manera conforme. Generalment, si aquests elements falten o no hi ha una preparació edilicia convenient, per més que es compti amb el personal idoni serà impossible concretar la tasca corresponent de manera correcta.

Per cas, són importants en moltes activitats professionals els professionals intervinents però també els insums i les eines que usen aquests per desenvolupar les seves tasques.

Preparació o ensinistrament d'algú en alguna cosa

Un altre ús de la paraula especialització és per referir la preparació, l'ensinistrament, l'assaig, o l'estudi en una determinada habilitat, activitat, art, o branca del coneixement. “ L'especialització en pastisseria us permetrà aconseguir una millor sortida laboral.”

Associació amb la formació professional que especialitza algú en una activitat

Així és que aquest sentit del terme es troba en estreta associació amb l'àmbit acadèmic i d'instrucció atès que és a través del mateix que les persones poden accedir a una preparació o un estudi concret i especial per poder dur a terme una activitat.

Pensem en el cas de la carrera de medicina, els alumnes, en els cinc anys de mitjana que dura la carrera estudien conceptes generals que tenen a veure amb l'organisme humà i la salut, ara bé, una vegada que l'estudi de la carrera culmina i l'estudiant es gradua com a metge, si vol per exemple dedicar-se a la branca de la medicina que s'ocupa de la salut reproductiva de la dona haurà d'especialitzar-se en aquest tema, i aleshores haurà de continuar estudis específics sobre això.

I un cop culmini aquesta especialitat estarà habilitat/da per dedicar-se a la medicina reproductiva. A l'esmentada se la denomina com a toc ginecologia.

Mentrestant, el concepte d'especialització es troba estretament vinculat a dos més: especial i especialitat.

Especial és tot allò que la vista de qualsevol resulta singular, particular i diferent del que és general i del que és ordinari; allò especial serà propi o específic per a un fi concret, mentrestant, l'especialitat és aquella branca de lactivitat, art o ciència que disposa dun objecte delimitat i sobre el qual es podran desenvolupar habilitats molt específiques.

Aleshores, l'especialització implica el estudi detallat d'un tema acotat, per exemple, i com ja esmentem línies a dalt en relació a la medicina; vegem altre cas, una persona que estudia decoració d'interiors i s'especialitza en la confecció de cortines.

En l'actualitat hi ha una enorme quantitat d'ofertes educatives que ofereixen especialització a les àrees pertinents després de cursar una llicenciatura, encara que, la pràctica professional també serà clau a l'hora de l'especialització, per exemple, un periodista que durant més de trenta anys es va dedicar exclusivament a cobrir i analitzar fets internacionals podrà efectivament considerar-se especialista en assumptes internacionals, malgrat que no hagi realitzat cap especialització acadèmica a l'àrea.

La importància de lexperiència i els avantatges que suposa

Amb això volem dir que també l'experiència, en molts àmbits professionals, és rellevant i tan important com l'estudi teòric que es pot rebre en una institució educativa, perquè depenent dels contextos, moltes vegades l'experiència aconseguida a través dels anys de realització de una tasca atorga un coneixement tan important o més que el que es pot aconseguir d'un professor o d'un llibre.

A aquell individu que ha aconseguit una especialització se'l denominarà especialista.

El que s'oposarà a l'especialització són les activitats o els coneixements generals.

Cal destacar que qui obté una especialització en determinada àrea professional o tema, observarà una marca que el distingirà de la resta dels seus parells i que segurament li permetrà treure avantatges dins del context en què s'exerceix, o si no, en el camp laboral en el qual apliqui.

És a dir, comptar amb una especialització pot ser la clau per assolir un lloc laboral pel qual s'aplica, si és que la resta no compten amb aquesta especialització.