comunicació

definició d'adjectiu

L'adjectiu és una de les primeres qüestions, temes, que se'ns ensenya a l'escola primària, i més precisament en la matèria de Llengua, perquè és clar, constitueix una part fonamental d'una oració, aportant al mateix sentit i característiques precises sobre allò que es tracta ia més disposa d'una aportació única en matèria de limitació o de completar-ne un significat.

Els adjectius són extremadament abundants en qualsevol llenguatge, encara que, hi ha alguns llenguatges que no hi recorren i utilitzen en canvi altres formes gramaticals.

Bàsicament la funció d'un adjectiu a instàncies d'una frase, oració, és la de qualificar o determinar un substantiu, és a dir, especifica o ressalta alguna propietat, característica, la qual moltes vegades resulta de vital importància perquè ens clarifica o aclareix alguna qüestió que s'està parlant.

Per exemple, El meu vestit vermell no és l'apropiat per assistir a aquesta festa. En aquest cas, la menció del color del vestit, colorat, que funciona com a adjectiu del substantiu vestit, ens permet saber que aquest color no és el que s'espera que algú faci servir a la celebració i per tant, o algú es va equivocar si el va utilitzar , o caldrà utilitzar un altre color per no desentonar-hi.

Aleshores, s'anomena 'adjectiu' les paraules que tenen com a principal funció gramatical modificar de diferents maneres el substantiu que acompanyen. L'objectiu d'aquesta funció és merament la descripció o la determinació d'aquell substantiu que s'està adjectivant de tal manera que el llenguatge esdevingui més complex i evolucionat. Quan s'usa un adjectiu, a més, s'està especificant el tipus i el número del substantiu, especialment en l'idioma espanyol quan sempre l'adjectiu marca tant el nombre com el gènere del substantiu. És important distingir els adjectius dels adverbis, termes que modifiquen el verb en comptes de modificar el substantiu.

Elements i tipus d'adjectius

Alguns elements bàsics de l'adjectiu són: sempre apareix adjacent al substantiu al que modifica (encara que aquesta modificació pot donar-se de manera directa, com en 'un gos marró', o indirectament, com en 'el gos que és negre'), actua com un atribut o una característica del substantiu (concreta, com a 'el llapis gran', o abstracta, com a 'el treball avorrit'), entre d'altres.

Els adjectius poden ser atributius (és a dir, que se li atribueixen a cert substantiu com la seva característica descriptiva), predicatius (quan apareixen mitjançant l'ús de verbs copulatius com a ésser o estar), substantius (aquells que actuen gairebé com a substantius davant l'absència del mateix, per exemple quan es fa referència a una persona i se la descriu com 'el tímid' o 'l'amorosa').

Alhora, altres categories poden ser els adjectius explicatius (aquells que són explicatius per si mateixos perquè estan aplicats sobre un substantiu que ja ens dóna aquesta idea, per exemple quan es parla d''un tranquil silenci'), els determinants (com els adjectius numerals, demostratius, possessius i indefinits, tots adjectius que determinen el caràcter del substantiu), i els qualificatius (que atorguen una qualificació o caracterització al substantiu més enllà del número).

Ara bé, és important que destaquem que els que més utilitzem són els adjectius qualificatius i els adjectius demostratius. En el primer cas, són els que indiquen la qualitat que ostenta el substantiu que acompanyen i òbviament acabaran per modificar el substantiu (Laura està vella), mentre que els segons s'utilitzen per indicar la proximitat entre emissor i receptor en relació amb el substantiu implicat clar està (Estic tractant de trobar el parell a aquesta sabata).

Els adjectius qualificatius, sens dubte, són els que més fem servir i sempre aporten una qualitat inherent al substantiu que podrà ser concreta, visible, palpable, o si no, abstracta.

En el cas específic dels demostratius, se'ls pot reconèixer perquè sempre antecedeixen el substantiu que afecten i és important que esmentem que la proximitat que tenen com a missió de manifestar podrà ser de temps o d'espai.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found