economia

definició d'utilitat neta

En làmbit de les finances el terme utilitat és sinònim de guany o de benefici en relació amb alguna activitat econòmica. Tot i això, no hi ha una única manera d'entendre la utilitat, ja que existeix la utilitat total, la marginal, la bruta i la neta. I tot això cal entendre-ho en el marc de la teoria de la utilitat.

El càlcul de la utilitat neta

Els economistes entenen per utilitat la qualitat que té un producte perquè un consumidor ho consideri un bé desitjable, és a dir, la capacitat que té un producte o servei de satisfer una necessitat. D‟altra banda, s‟entén per marge d‟utilitat el percentatge de guany de totes les operacions d‟una empresa. La fórmula matemàtica del marge dutilitat és la següent: marge dutilitat = utilitat neta / vendes netes. Partint daquesta fórmula cal indicar que la utilitat neta equival al rendiment definitiu en la venda dun producte. En altres paraules, la utilitat neta és el benefici o el guany final obtingut després de comptabilitzar la totalitat dels costos empresarials.

En línies generals, les dades sobre la utilitat neta són avaluades periòdicament (cada trimestre o cada any) i permeten comparar la rendibilitat empresarial al llarg del temps. Això implica que la utilitat neta és un indicador de la rendibilitat econòmica duna empresa.

La diferència entre la utilitat bruta i la utilitat neta

La utilitat neta pot ser confosa amb un concepte similar, la utilitat bruta. S'entén per utilitat bruta la diferència entre tots els ingressos obtinguts per una empresa i els costos relacionats amb la producció (la utilitat bruta també és anomenada marge brut o guany brut). En canvi, la utilitat neta és el total dels ingressos menys tots els costos (els costos de producció i altres costos com els de depreciació, comissions bancàries, despeses de publicitat, etc.).

Altres indicadors de la rendibilitat empresarial

Tant la utilitat neta com la bruta són dos indicadors significatius per conèixer la rendibilitat empresarial. Tot i això, hi ha altres indicadors que són igualment rellevants.

La rendibilitat és el rendiment econòmic mesurat en una quantitat monetària. Tot i això, el concepte de rendibilitat és massa general i ha de ser concretat a través de conceptes més específics, com ara marge operacional, rendibilitat neta sobre la inversió, rendibilitat sobre el patrimoni, l'ebitda, rendiment de patrimoni, etc. Aquests són alguns dels indicadors de rendibilitat, però cal no oblidar que també hi ha indicadors de productivitat o indicadors d'endeutament.

Fotos: iStock - Drazen Lovric / Danil Melekhin

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found