general

definició de contractista

El terme contractista és molt freqüent en el context de les relacions laborals. Quan en un contracte per prestació de serveis hi ha dos protagonistes: el contractant i el contractista. El primer és qui pren la iniciativa de requerir un servei extern a la seva pròpia activitat. I el segon, és el que presta aquest servei després d'haver rebut el corresponent encàrrec.

Entre contractant i contractista es pacta un acord, el qual es plasma mitjançant un contracte de prestació de serveis.

Contracte de prestació de serveis

Les parts implicades en aquests acords sestableixen unes condicions generals de treball, per exemple, un horari, una remuneració i una sèrie de condicions (per exemple, un termini en lexecució del treball o una polissa de compliment).

El contracte de prestació de serveis és un contracte de naturalesa mercantil, cosa que significa que no és un contracte laboral. Això vol dir que, d'una banda, algú sol·licita un servei i, paral·lelament, un altre individu que presta al primer un servei determinat. Vegem aquesta idea general amb un exemple concret: una perruquera es troba en la circumstància que al negoci hi ha una fuita d'aigua i per solucionar aquesta situació sol·licita els serveis d'un lampista, el qual és el contractista. En aquest exemple, l'objecte social de la perruqueria és tractar els cabells, però si en aquest negoci es produeix una fuita d'aigua, el perruquer ha de recórrer a un tercer, el qual és un professional que no està subordinat i independent. Entre la perruquera i lampista s'estableix un contracte d'activitat comercial.

Client, contractista i subcontractista

El contractista assumeix la responsabilitat de realitzar una activitat i per això de vegades ha de recórrer a un altre professional aliè a la seva activitat, és a dir, a un subcontractista. La subcontractació implica que una entitat amb una activitat determinada proporciona un servei extern, normalment un servei especialitzat. La finalitat principal de la subcontractació és la reducció dels costos a la producció.

En conclusió, en aquesta modalitat de relacions contractuals hi ha tres protagonistes: el client, el contractista i de vegades el subcontractista. El client té una necessitat concreta i si no pot solucionar-la per si mateix ha de recórrer a un altre professional, el contractista, el qual pot necessitar un altre professional, el subcontractista. Perquè el projecte inicial del client sigui satisfactori cal establir amb claredat les funcions de cadascuna de les entitats i per això és força habitual que intervingui un mediador entre el client i el contractista, conegut com a representant del client.