ciència

definició de marc conceptual

El terme marc conceptual es fa servir bàsicament en l'àmbit de la investigació amb caràcter científic. Per marc conceptual s'entén la representació general de tota la informació que es fa servir en el procés de recerca.

Diferents apartats en qualsevol investigació

Per dur a terme una investigació sobre alguna cosa cal manejar ordenadament certs conceptes bàsics. En primer lloc, es parteix del plantejament del problema que s'abordarà. Tot seguit, l'investigador ha d'exposar la seva hipòtesi de treball, és a dir, la seva proposta, la solució que pretén explicar el problema. A partir d'aquest punt, es presenta la metodologia (que es pot basar en el mètode deductiu, inductiu o una combinació de tots dos). Seguidament es manegen una sèrie de dades objectives que avalen la hipòtesi inicial i les dades obtingudes se sotmeten a prova (el moment de contrastació de la hipòtesi). Hi ha altres apartats que conformen aquest complex procés: l'ús de bibliografia, antecedents del problema i els fonaments teòrics (les lleis i les teories que intervenen en la tasca de recerca), així com uns resultats i conclusions finals. D'aquesta manera tots aquests elements es troben entrellaçats i configuren un marc conceptual general.

El marc conceptual és una representació gràfica que sol presentar-se en forma d'arbre o d'esquema i que aporta una visió de conjunt d'un estudi determinat. En altres paraules, és una guia de treball que permet comprendre els apartats de recerca i com es relacionen entre si.

Aclariment d'alguns termes relacionats

Hi ha una sèrie de termes similars al que aquí analitzem: mapa teòric, marc de referència i mapa conceptual. Val la pena intentar aclarir aquests termes, ja que fàcilment es poden confondre.

Normalment marc conceptual i mapa conceptual s'utilitzen com a sinònims. Si parlem de marc teòric ens referim al paradigma científic que engloba una sèrie de lleis generals i teories (per exemple, la teoria de levolució és el marc teòric general de la majoria dexplicacions científiques en làmbit de la biologia). Pel que fa al marc de referència, es refereix al conjunt d'informació utilitzada per un investigador per fer la recerca en una àrea determinada.

El significat d‟aquests termes tan semblants entre si és rellevant perquè sense una definició aproximada de cadascun d‟ells l‟investigador no pot ordenar el coneixement d‟una manera coherent. En conclusió, el terme marc conceptual permet comprendre i situar lobjecte destudi, igual que el marc dun quadre és el que permet que puguem entendre un quadre com un tot.

Foto: iStock - Imgorthand

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found