general

definició d'educació secundària

La educació secundària és un dels pilars de la educació formal juntament amb les seves antecessores: l'educació infantil i primària, i la que li continua, la educació universitària o superior.

Nivell educatiu posterior al primari i anterior a l'universitari i que té com a missió preparar l'estudiant per al seu futur professional

Per tractar-se com hem dit del nivell d'estudis immediat a l'universitari, l'escola secundària, també coneguda com Escola Mitjana, té per objectiu la preparació dels alumnes perquè puguin accedir sense problemes a la universitat, que és en definitives la instància que prepara i desenvolupa l'activitat professional que cadascú esculli.

Però l'educació secundària també té la missió, més enllà de si l'alumne continua o no amb una carrera universitària, de formar l'adolescent en diverses qüestions, temes, ensenyar-li valors, i així mateix habilitats perquè pugui desenvolupar-se de manera conforme a la societat o comunitat a la qual pertany.

Característiques generals

És a dir, la secundària ha d'aportar a l'alumne coneixements generals i bàsics que per descomptat estaran més avançats en funció dels continguts primaris, i és clar, abastaran altres temàtiques més complexes que a l'edat de primària es fan difícils d'assimilar.

L'educació secundària, a gairebé tots els llocs del planeta, es cursa entre els 13 i 18 anys i té una durada de cinc anys.

D'altra banda, hi ha orientacions, com ara batxiller, comercial i tècnic, que l'alumne podrà escollir en funció de la vocació.

La concurrència a l'escola secundària és pràcticament obligatòria a tot el planeta i l'alumne hi ha d'assistir cada dia, a excepció de dissabtes, diumenges i dies firats.

Per obtenir el pas d'any o grau, l'alumne ha de complir l'aprovat i l'assistència de totes les assignatures incloses al programa d'estudis.

L'avaluació oral o escrita és la modalitat estesa que fan servir els professors per comprovar fefaentment l'eficàcia del procés de formació.

Cal destacar que en els darrers anys i com a conseqüència de l'avenç fenomenal que han experimentat les noves tecnologies a la societat, l'escola secundària posa un èmfasi especial en la difusió i aprenentatge de les mateixes, sense descuidar òbviament les matèries bàsiques com a ésser: matemàtiques, literatura, idioma, química, física, història, geografia, entre altres.

La rellevància de l'educació secundària en el futur professional

És de vital importància que els alumnes que van culminar satisfactòriament l'educació primària continuïn la secundària, especialment perquè aquesta els permetrà accedir a l'educació superior amb una preparació adequada, ia més perquè en l'etapa de la vida en què es cursa aquesta, està produint el desenvolupament de la personalitat de la persona i resulta rellevant que aquest procés de creixement i pas a ledat adulta es produeixi en un marc de contenció i daprenentatge que lescola sap brindar a lindividu.

D'altra banda, en aquest moment de la vida es produeixen les definicions principals en matèria d'interessos i elecció de vocacions o futurs professionals i en aquest punt l'educació secundària ofereix diverses opcions perquè l'estudiant aconsegueixi certeses més grans a través de l'adquisició de coneixements específics i el desenvolupament daptituds.

Per això és exposat que l'educació secundària ha de ser impulsada per la família i així mateix per les autoritats d'una nació que vulgui forjar ciutadans valuosos i preparats per desenvolupar-se amb èxit en la vida laboral durant la seva maduresa.

En alguns països subdesenvolupats lamentablement la deserció escolar és altíssima especialment a les franges socials més carenciades com a conseqüència que a les seves famílies no troben el suport i l'ànim que els impulsi a continuar a l'escola per adquirir-hi els coneixements que els obrin les portes d'un futur millor; o també perquè molts joves davant de les necessitats econòmiques que pateixen han de sortir a treballar i deixar de banda l'escola.

No podem defugir que també a les classes més prosperes ia les baixes es produeix la deserció a causa de la manca d'interès en els continguts escolars.

En aquest sentit és que és important que els governs dissenyin polítiques públiques en matèria d'educació que atenguin aquest problema puntual, incentivant els alumnes amb propostes educatives que s'adaptin als temps que corren, moltes vegades aquesta manca de correspondència, la percepció de continguts vells, fa que els joves no es comprometin o interessin.