economia

definició de llibre diari

A instàncies de la comptabilitat, el llibre diari, és aquell llibre comptable en el qual es consignen cada dia tots els esdeveniments econòmics duna empresa, és a dir, totes les transaccions que es duguin a terme, i sempre seguint un ordre cronològic.

Mentrestant, cada esdeveniment implicarà una anotació que formalment es designa com seient comptable o apunt comptable. Sempre aquest seient implicarà una modificació pel que fa al patrimoni d'una empresa i com a resultat implicarà un moviment concret en els seus comptes.

A l'anomenat sistema de partida doble que és el tipus de registre més usat per a aquest llibre, cada seient estarà compost de dues anotacions, d'una banda el deu i de l'altra l'haver. Cal destacar que ambdues fan moviments oposats i que per tant afectaran el passiu o l'actiu.

Ara bé és impossible seguint aquest sistema que s'anoti alguna cosa en el deure i no haver-hi, sempre s'hauran de consignar les variacions que una o una altra generin en contrapartida per així garantir l'equilibri comptable de l'empresa en qüestió.

Mai no podran quedar el deure i l'haver d'un seient amb imports diversos. Sempre en un seient les sumes registrades al deure i les sumes que es registren a l'haver han de ser iguals.

Perquè sinó es consignen adequadament s'estarien generant desgavells que òbviament després faran que no donin els comptes correctament.

Amb un exemple ho veurem més clar, si es compra un bé intervindrà el compte de càrrec, al lloc del deu per la compra d'aquest bé i també el compte de pagament en haver-hi, perquè es crearà una obligació de pagament del bé que es va comprar.

Entre els esdeveniments econòmics freqüents que s'assenten en aquest llibre hi ha: una compra, un pagament, un cobrament, una venda, la provisió, un ingrés o una despesa, entre altres.

Cal destacar que la comptabilitat d'una empresa permetrà a propis i aliens conèixer amb certesa la solvència i la capacitat econòmica amb què compta. Per això és de vital importància que cada pas financer i econòmic sigui consignat de manera conforme.