general

definició de pal·liar

La paraula pal·liar és un verb que es fa servir per fer referència a aquelles accions mitjançant les quals es busca limitar, disminuir o combatre determinats fenòmens o situacions. Normalment, la paraula pal·liar es relaciona amb la recerca de fi a circumstàncies negatives, com per exemple quan s'utilitza per dir que “es busca pal·liar la fam mundial”.

D'acord amb l'ús comú, la paraula pal·liar vol dir posar fi a alguna cosa o lluitar contra això. El terme és recurrent en situacions en les quals es dóna certa previsió i preparació davant de la recerca de posar fi a allò que es vol aturar. En aquest sentit, no és comú el terme pal·liar quan alguna cosa s'atura de manera espontània o sense que ningú no l'hagi generat, per exemple quan s'acaba una ratxa d'inseguretat i de violència. Si aquesta s'acaba per l'acció planejada i planificada dels actors corresponents, podem parlar que aquests van pal·liar la inseguretat i la violència, però no si aquesta no s'acaba d'aquesta manera.

Tal com es va dir, la paraula es fa servir normalment per fer referència a situacions o fenòmens que són negatius per a la vida quotidiana i que representen diferents tipus de perills, amenaces o complicacions. Així, no podem dir que "es va buscar pal·liar l'alegria" ja que en aquest cas no parlaríem d'un objecte negatiu o perillós. Això és així perquè la noció de pal·liar significa atacar, donar per acabat alguna cosa que no havia de ser present per equis raó. És normal trobar aquest terme quan es parla de situacions perjudicials per a la societat com ara quan es parla de gana, de misèria, d'analfabetisme, de diferents tipus de malalties, d'inseguretat, etc. I en aquests casos, l'acció de pal·liar és una acció que recau sempre en els funcionaris i els polítics responsables.