general

definició d'amplitud

En termes generals, la paraula amplitud fa referència a l'extensió i la dilatació que ostenta una qüestió, una cosa, un espai, entre d'altres.

D'altra banda, el terme amplitud també és utilitzat quan es vol adonar de la capacitat de comprensió moral i intel·lectual que presenta una persona, ja sigui com una característica de la seva personalitat o bé respecte d'una qüestió o assumpte polèmic.

Per exemple, davant d'un tema de vegades per a alguns tan polèmic com és el cas del sexe, amb tots els tabús que per a molts tanca, aleshores, quan una persona es pronuncia absolutament a favor que s'ensenyi a les escoles, ja des del nivell primari, una matèria que veure's exclusivament sobre educació sexual, tendent a orientar els nois sobre això per evitar problemes o complicacions futures, generalment i popularment es dirà que la persona que promou aquesta qüestió posseeix una forta amplitud de criteri sobre aquest tema.

Mentrestant, a la Física, l'amplitud serà la mesura de la variació màxima del desplaçament, d'un senyal electromagnètic per exemple, que varia periòdicament o quasi periòdicament en el temps, és a dir, el valor màxim al qual pot arribar una magnitud oscil·lant en un període de temps.

D'altra banda i a instàncies de les matemàtiques, l'amplitud fa referència a la diferència que hi haurà entre el valor màxim i mínim de la distribució d'una variable.

També, per amplitud es pot referir al angle comprès entre el pla vertical que passa per la visual adreçada al centre d'un astre i al vertical primari.

I finalment, la darrera aplicació que es troba a la paraula la trobem a l'Estadística i refereix a la distància que separa l'observació de més valor de la que ostenta un valor menor en el conjunt total de les observacions.