ciència

definició d'habilitat del pensament

Una persona té una habilitat quan és capaç de fer alguna cosa de manera efectiva. Així, lhabilitat es pot entendre com la destresa o la disposició per executar una acció correctament. Si apliquem aquesta definició a la raó humana, podem parlar de l'habilitat o les habilitats del pensament, que serien els processos mentals que ens permeten adaptar-nos a la realitat o la capacitat de solucionar problemes.

Habilitats bàsiques i superiors

La nostra ment és capaç de desenvolupar una intel·ligència sempre que es produeixin dues circumstàncies: un cervell desenvolupat en un individu sa i un aprenentatge adequat. Amb aquestes dues premisses és possible activar habilitats bàsiques i de mica en mica habilitats més complexes o superiors.

Les habilitats bàsiques fonamentals són les següents: la capacitat d'observació, la identificació de la informació, la distinció entre allò semblant i allò diferent, etc. De manera gradual, l'individu va incorporant habilitats superiors més sofisticades, com l'elaboració d'hipòtesis, estratègies per resoldre situacions complexes, plantejaments crítics o autoavaluació del mateix individu.

Cada tipus de pensament està relacionat amb unes habilitats

El fet de pensar i les habilitats associades a cada individu depenen de diverses maneres d'entendre el pensament humà. Hi ha el pensament crític, el divergent, el convergent o el creatiu i cadascú va acompanyat d'una sèrie d'habilitats.

- El pensament crític implica fer servir la intel·ligència de manera autònoma i al marge de les opinions de l'entorn social.

- El pensament divergent consisteix en lhabilitat de crear alternatives per a la resolució dels problemes.

- El pensament convergent es basa en la capacitat per donar la resposta més idònia en una situació normalitzada.

- El pensament creatiu és aquell que s'allunya del que és comú i és capaç d'elaborar solucions inusuals i diferents de les convencionals.

Les diferents formes de pensament serveixen com a estratègies mentals, però poden ser insuficients si no van acompanyades d'una intel·ligència emocional, és a dir, l'habilitat per gestionar adequadament les emocions personals. Una persona amb intel·ligència emocional és aquella que sap trobar la millor estratègia per resoldre una situació.

Fotos: Fotolia - SergiyN / Contrastwerkstatt