comunicació

definició de morfosintaxi

Aquest terme és la combinació de dues paraules dorigen grec, morf que significa forma i sintaxi que significa ordre. D'aquesta manera, la morfosintaxi és l'estudi de les paraules i de les diferents parts en el conjunt d'una oració.

La morfosintaxi forma part de la lingüística i és làrea que se centra en el conjunt delements i regles integrades en les oracions.

Anàlisi morfosintàctica d'una oració simple

Qualsevol oració, simple o composta, es pot analitzar morfològicament i sintàcticament. En la dimensió morfològica s'estudia cadascun dels seus elements. Així, en la pregària simple "Luis va explicar el relat al seu oncle", es presenten els elements següents: Luis és un nom, va explicar és un verb, “el” és un determinant, “relat” és un nom, “a” és una preposició, “el seu” un determinant i “oncle” un nom. Si fem l'anàlisi sintàctica de la mateixa oració, s'aprecia el següent: el verb va explicar és el nucli del predicat, en Lluís és el nucli del subjecte, el relat és el complement directe i el seu oncle és el complement indirecte. Amb aquests dos exemples tenim l'anàlisi morfosintàctica d'una pregària simple.

La morfosintaxi estudia les formes i les funcions de les paraules

Cada paraula té una forma o morfologia determinada (per exemple, en la pregària “les nenes estudien amb les seves amigues” els determinants, els noms i el verb de la pregària estan en la seva forma en plural). Paral·lelament, les paraules i les seves combinacions tenen unes funcions concretes (funció de subjecte, predicat, complement, etc.).

Si parlem de morfologia, cal indicar que hi ha vuit categories diferents de paraules: substantius, adjectius, verbs, adverbis, preposicions, conjuncions, articles i pronoms. Si ens referim a la sintaxi, es tractarà d'analitzar quines funcions compleixen cadascuna de les diferents categories de paraules, és a dir, per a què serveixen.

Altres parts de la gramàtica

A més de la morfologia i la sintaxi, la gramàtica presenta altres parts, com ara la semàntica, la fonètica, la fonologia o l'ortografia.

- La semàntica estudia el significat de les paraules i les seues relacions (per exemple, la sinonímia, l'antonímia o la polisèmia).

- La fonètica estudia com es pronuncien els sons de les paraules, mentres que la fonologia s'ocupa del sistema sonor de cada idioma (per exemple, l'espanyol té cinc fonemes vocàlics i 19 fonemes consonàntics).

- Per acabar, l'ortografia se centra en les regles que regeixen l'escriptura.

Fotos: Fotolia - Alla72 / Lorelyn Medina

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found