social

definició d'equitat

La equitat és aquella qualitat que en qui la disposa el mourà a donar a cadascú allò que es mereix i correspon.

Qualitat de donar a cadascú el que correspon. Sinònim de justícia

Majorment, es tracta d'un terme que s'empra en relació amb la justícia, ja que implicarà la imparcialitat a l'hora de fer un tracte o un repartiment. Inclusivament moltes vegades ambdós conceptes, equitat i justícia se solen utilitzar com a sinònims.

A l'equitat se la considera la representació de l'equilibri entre la justícia natural i la llei positiva.

En tractar-se d'una disposició en l'ànim dels individus, qui la tingui tendirà a jutjar amb imparcialitat en aquells assumptes que li sol·licitin intervenir ia atorgar a cada individu el que li correspongui en el moment en què ho sol·liciti.

Perquè hi hagi en efecte justícia haurà d'existir sí o sí un sentit de la proporcionalitat i justament aquí apareix el concepte que ens ocupa, l'equitat, que implica l'atorgament d'equilibri.

Una posició serà equitativa si proposa una valoració proporcional a les parts intervinents, és a dir, si no inclina la balança a favor d'una banda o altra, amb la idea d'obtenir algun benefici per fer-ho.

L'equitat és una qüestió rellevant que serveix moltíssim per poder establir un ordre conforme a les relacions que mantenen les persones. I per descomptat per aquesta importància que ostenta sempre caldrà aspirar a aconseguir-la a com doni lloc, plantejant canals de diàleg, proposant alternatives que convergeixin justament a assolir un context més just per a tots els humans, sense distincions de cap mena.

Establir normes que la garanteixin

Per aconseguir l'equitat en efecte i concretament serà indispensable establir normes que marquin i defensin la igualtat de les persones, fet que implica que els qui de vegades pateixen desigualtat puguin ser reparats i estar en igualtat de condicions que la resta, però normalment això s'aconsegueix gràcies a la llei escrita i establerta per autoritats competents que defensin aquesta situació.

Mentrestant, l'equitat és una qualitat que no tots disposem, sinó que el desenvolupament tindrà molt a veure amb l'exemple i l'experiència rebuda per part de l'entorn, principalment.

De totes maneres, tots haurem d'aspirar a aconseguir-la per així viure millor i més justament tant nosaltres mateixos com el nostre proïsme en els diferents aspectes i moments que té la vida.

Economia: Distribució de la riquesa

En matèria financera, la presència de l'equitat en garantirà una justa distribució de la riquesa entre els membres de la societat i per tant, a això haurà d'aspirar qualsevol govern que treballi orientat a la consecució del bé comú.

Així mateix, una justícia equitativa garantirà el degut i correcte procés per a tots els individus, independentment dels seus orígens, estatus o posicions econòmiques.

Quan l'equitat no es compleix estarem davant d'una situació d'iniquitat o d'injustícia, és a dir, la contracara de l'equitat és la manca de justícia en algun aspecte.

Equitat de gènere: situació digualtat entre homes i dones en tot aspecte i context

Per la seva banda, la equitat de gènere és aquella postura que defensa rigorosament la igualtat entre homes i dones pel que fa a l'ús i control dels béns i serveis d'una societat.

L'equitat de gènere promou el tractament igualitari de tots dos gèneres, femení i masculí, pel que fa al desenvolupament d'una activitat, professió, oportunitat, entre d'altres.

Sempre ha de ser un objectiu a assolir l'equitat entre homes i dones, perquè on no n'hi hagi, per descomptat, que hi haurà com a contrapartida iniquitat i discriminació per a algun d'ells, sent gairebé sempre el perjudicat el gènere femení per una qüestió si es vol de tradició, ja que històricament la dona va saber estar relegada i ocupar un segon pla pel que fa a l'home.

Durant segles se li va prohibir ocupar càrrecs públics, desplegar certes professions i fins i tot opinar sobre temes sensibles.

Amb el temps això va anar canviant i avui la realitat és diferent, afortunadament, amb dones ocupant els més alts càrrecs executius d'una nació, però hem de dir que encara resta aconseguir més igualtat entre ambdós gèneres.