general

definició de jerarquia

La jerarquia és la forma d'organització que se us assignarà a diversos elements d'un mateix sistema, que poden ser indistintament persones, animals o coses, ascendent o descendent, per criteris de classe, poder, ofici, autoritat, categoria o qualsevol altre de tipus que se'ns acudeixi, tot i ser el més arbitrari, però que tendeixi i compleixi amb un criteri de classificació. Això implica que cada element estarà subordinat al que tingui per sobre seu, amb l'excepció, és clar, d'aquell que ocupi el primer lloc a la jerarquia.

Per exemple, al regne animal és on més ben establertes i clares semblen reconèixer-se les jerarquies; un ocell, mai (realment mai...) intentaria passar per sobre el poder d'un gat, el seu immediat antecessor a la cadena de jerarquies que es defineix a la piràmide alimentària. Aquest exemple senzill de relació entre espècies es percep també a nivell intraespecífic. Això significa, en termes simplificats, que les jerarquies caracteritzen la conducta dels animals gregaris. D'aquesta manera, els insectes socials estan organitzats en una estructura per la qual només una parella està preparada per reproduir-se, amb una reina que fresa centenars d'individus estèrils que compleixen la funció d'obrers i soldats. D'altra banda, els mamífers gregaris, com els llops, també s'envolten d'una estructura jeràrquica on hi ha líders definits. A diferència de les societats d'insectes, que són rígides i molt asimètriques, els grups socials de mamífers es caracteritzen per la mobilitat, és a dir, per la substitució en cas d'incapacitat o deficiència física dels líders.

També, el terme de jerarquia, és des de fa uns quants anys, àmpliament comú i utilitzat en l'argot de la gestió de les organitzacions per fer al·lusió de la cadena de comandament que generalment observen aquestes i que va en ordre descendent des dels llocs més alts o jeràrquics, en què trobem el president, directors i gerents, seguint pels intermedis, com pot ser algun empleat professional qualificat però que no ostenta un grau de decisió tan alt com els jerarques recentment nomenats. Finalment, els subordinats o empleats que no tenen cap tipus de possibilitat de gestió. A les empreses, doncs, serà la jerarquia la que establirà les relacions d'autoritat entre caps i empleats i sobre la qual es determinarà l'estructura organitzacional.

En un format similar es defineixen les estructures militars, on la jerarquia forma part de l'ordre quotidià. La possibilitat d'escalar posicions en aquestes organitzacions depèn de múltiples factors, però, d'una manera o altra, es tracta de jerarquies mòbils amb la possibilitat de creixement a escala. Les jerarquies de l'Església s'organitzen de manera comparable, en què la possibilitat de créixer depèn de nombroses variables.

És tema de debat entre els sociòlegs la definició de l'existència de jerarquies innates a les societats humanes, atès que la major part de les estructures jeràrquiques es fonamenten en models elaborats. Es postula que parteix del comportament dels éssers humans té bases biològiques, per la qual cosa es presumeix certa tendència a l'organització en jerarquies que sorgiria de la pròpia naturalesa. Cal encara molta investigació per arribar a conclusions definitives.