general

definició de població

Quan se'l pronuncia en contextos com el sociològic, el terme població fa referència al conjunt de persones que viu en una àrea geogràfica determinada i el nombre de les quals es calcula a instàncies d'una avaluació estadística. D'altra banda, en termes biològics, una població serà el conjunt d'individus que pertanyen a una mateixa espècie i que habiten a la mateixa zona geogràfica.

Encara que és clar, l'ús més popular que ostenta el terme població és aquell que diu que població és el conjunt de persones que habiten el planeta terra o qualsevol divisió.

Quan es tracta de poblacions integrades excloentment pels humans, serà la demografia la disciplina que s'encarregue del seu estudi estadístic, generalment, aquest tipus d'estudi està manat per les lleis de la probabilitat i les conclusions poden no ser generals i aplicables a tots els individus.

Hi ha tres teories, cadascuna amb una motivació diferent, que intenten explicar el perquè de l'augment de la població en alguns països del món.

La teoria biològica, per exemple, sosté que l'home és com qualsevol ésser vivent, no podent controlar-ne el creixement en nombres. Oposant-se a aquesta ens trobem a la teoria cultural que proposa que l'home en ser un ésser racional controla el creixement demogràfic i que llavors per això sap utilitzar diversos criteris. Un exemple clar d'aquesta qüestió és el que ha passat a la Xina com a conseqüència de l'estrepitós augment poblacional que hi va haver i que aleshores, el govern va decidir parar-ho imposant que cada família podrà engendrar un únic fill.

I en darrer lloc ens trobem amb la teoria econòmica que es troba estretament vinculada als postulats del marxisme i sosté que el creixement de la població es deu exclusivament al resultat de la demanda per feina.

La densitat de població és el nombre total d'individus que poblen una determinada zona geogràfica i se'l pot conèixer dividint el nombre total d'habitants pel qual ostenta l'àrea on habiten. Generalment, els països que compten amb una major densitat poblacional són aquells coneguts com a micro estats com Mònaco, Singapur, la ciutat del Vaticà i Malta.