social

definició de qualitat de vida

Qualitat de vida és un concepte propi de la sociologia, però també forma part del debat polític o de les converses quotidianes. S'entén per qualitat de vida el nivell d'ingressos i de comoditats d'una persona, una família o un col·lectiu. Aquesta definició és merament orientativa, ja que la idea de qualitat de vida és plena de matisos.

Qualitat de vida des de la perspectiva sociològica

Els sociòlegs s'ocupen d'estudiar la societat en alguna de les dimensions. I la qualitat de vida d'una societat es pot mesurar i avaluar partint d'una sèrie de dades estadístiques objectives que permetin extreure'n conclusions. Si un sociòleg vol saber la qualitat de vida d'un col·lectiu determinat haurà de fer una sèrie d'enquestes per recollir informació sobre aspectes objectius i mesurables (nivell d'ingressos, accés a l'aigua potable, tipus de vehicle, electrodomèstics a casa, nivell d'estudis, metres quadrats de l'habitatge, temps destinat a l'oci, etc. Els resultats obtinguts aporten una informació molt útil i serveixen per concretar el nivell de vida i establir comparacions diverses (per exemple, entre dues nacions diferents).

El sociòleg té una idea aproximada de la qualitat de vida, ja que es basa en dades estadístiques certes. Això no obstant, el sociòleg no pot valorar els aspectes subjectius relacionats amb la qualitat de vida (la satisfacció personal o la valoració de la pròpia existència). Es podria donar el cas que una família tingués uns índexs objectius de qualitat de vida molt elevats i, alhora, ser una família infeliç. Aquesta dimensió ambivalent es produeix amb certa freqüència, ja que hi ha pobles que se senten molt feliços tot i que les condicions de vida siguin tècnicament molt deficients.

En l'intent d'establir criteris científics i rigorosos, els sociòlegs utilitzen diferents mesures per analitzar la qualitat de vida (uns estudis se centren en la salut, altres en el benestar psicològic i altres en les condicions socials).

Una proposta de qualitat de vida

Al marge de l'anàlisi sociològica i de l'objectivitat/subjectivitat del concepte de qualitat de vida, és possible establir una sèrie de circumstàncies que molt probablement es podrien considerar condicions vàlides per dir que una persona o una família gaudeixen d'una bona qualitat de vida.

- Accés a un sistema sanitari que permeti fer front a un problema de salut.

- Accés a una educació generalitzada per al conjunt de la població.

- Un mínim nivell de seguretat perquè els individus no tinguin la percepció de sentir-se amenaçats a la seva vida quotidiana.

- Disposar dun nivell de renda mínim que garanteixi laccés als béns bàsics (aliment, vestimenta i energia per a la llar).

- Unes circumstàncies sociopolítiques que permetin exercir unes llibertats bàsiques (per exemple, la llibertat dexpressió o la llibertat religiosa) i una corrupció política i econòmica que sigui excepcional i no la pauta habitual.

Les condicions més amunt indicades són una referència, és a dir, una proposta general orientativa i sense un valor sociològic.

Un concepte eminentment occidental

D'alguna manera, podríem afirmar que el concepte de qualitat de vida és molt occidental i permet conèixer una part de la realitat humana, però no la seva totalitat.

Segons la mentalitat occidental, cal mesurar qualsevol realitat d'una manera objectiva i posteriorment extreure'n una sèrie de conclusions. El mesurament de paràmetres és útil en molts àmbits (especialment a l'economia). Això no obstant, mesurar la qualitat de vida és una idea discutible i no exempta de polèmica. Les eines sociològiques sobre la qualitat de vida són vàlides fins a cert punt, ja que no hem d'oblidar que la cultura occidental viu una situació contradictòria: uns nivells acceptables de qualitat de vida si els comparem amb algunes zones del planeta i, paral·lelament, uns problemes socials que qüestionen la suposada qualitat de vida (nombre creixent de persones amb depressió, amb ansietat o que viuen en situació de marginació i aïllament social). Finalment, la qualitat de vida com a valor numèric que s'expressa en un rànquing pot ser una informació enganyosa i, com a exemple, val la pena recordar que Bhutan és un país molt pobre però l'únic que ha introduït un nou concepte de mesura: felicitat interior bruta.

Fotos: iStock - vitranc / lechatnoir