ciència

definició de mètode empíric analític

La investigació científica és un pilar essencial en el desenvolupament del coneixement que permet fer nous descobriments. El mètode empíric-analític és un mètode d'observació utilitzat per aprofundir en l'estudi dels fenòmens, i pot establir lleis generals a partir de la connexió que hi ha entre la causa i l'efecte en un context determinat.

L'experiència i les formes del coneixement

L'anàlisi estadística també és molt utilitzada en la branca de les ciències socials. Durant molts segles, la Filosofia va ser considerada la saviesa primera, la ciència més important. Un dels filòsofs més il·lustres de l'antiga Grècia, Aristòtil, va explicar el valor que té l'experiència pràctica en el coneixement de la realitat.

Un mètode per determinar la viabilitat duna hipòtesi

A partir de l'observació de la experiència, és possible establir deduccions en analitzar les dades recollides mitjançant l'observació. El mètode empíricoanalític aborda la realitat dels fets que són observables, quantificables i mesurables. És un mètode que contrasta les seves hipòtesis de manera rigorosa a través de la demostració científica que determina si aquesta hipòtesi és veritable o falsa. Per verificar la hipòtesi o refutar-la es duen a terme diferents experiments.

Incorporant noves informacions per reforçar estudis d'escenaris que canvien amb el temps i les tendències

Tot i això, convé precisar que es tracta d'una forma de coneixement científic que està en una constant incorporació de noves dades. Les investigacions recents es recolzen en veritats assolides prèviament i per això la història del saber es converteix en una suma d'aportacions que diferents autors han realitzat.

Mètode Empíric Analític inicia en la identificació d'un problema, per després presentar una hipòtesi, i tirar endavant la seva anàlisi

El procés dut a terme pel mètode empíric analític és: primer de tot, definició d'un problema.

Posteriorment, se n'estableix una hipòtesi de treball que és la base a la investigació. A través de diferents experiments, s'analitzen els resultats i es posen en connexió amb aquesta hipòtesi. El mètode empíric analític és valorat pel seu rigor i per la seva objectivitat com a basat en dades que són contrastables.

Limitacions del Mètode Empíric Analític

Tot i això, el mètode empíric analític no pot ser aplicat a qualsevol objecte d'estudi sinó que també té límits. Per exemple, aquest criteri de certesa no és possible aplicar a l'estudi de temes tan humans com l'existència de l'ànima, l'existència de Déu o la vida després de la mort. I és que, hi ha realitats que no són observables. Per exemple, l'amor no es pot mesurar com una equació matemàtica i l'univers interior d'un ésser humà (la il·lusió, l'esperança, l'afecte...) tampoc no pot ser descrit com una equació científica.