geografia

definició de topografia

La Topografia és una disciplina especialitzada en la descripció detallada de la superfície d'un terreny. Per això s'ocupa d'estudiar detalladament el conjunt de principis i procediments que faciliten la representació gràfica de les formes i detalls que presenta una superfície en qüestió, ja siguin els mateixos naturals o artificials.

Disciplina que s'especialitza en detallar les superfícies dels terrenys terrestres per facilitar-ne la representació gràfica

Aquest tipus de representació es duu a terme en superfícies de característiques planes, limitant-se a petites extensions de terreny, de les àrees majors se n'ocupa Geodèsia.

Utilitat i aplicacions

La disciplina topogràfica resulta d'una enorme utilitat per a ciències com la arquitectura, agronomia, geografia i enginyeria. Per exemple, l‟aplicació de conceptes propis de la geometria per a la descripció de la realitat física resulten ser d‟enorme importància a instàncies de l‟activitat agrícola i en la construcció d‟edificis.

Mentrestant, la topografia demanarà un treball en doble dimensió, perquè en primera instància serà necessària la visita al terreny en qüestió per així analitzar-ho amb els instruments apropiats; i després, en una següent etapa del treball serà imprescindible el trasllat de les dades obtingudes en primera persona al lloc, a un gabinet o laboratori per ser interpretats i poder més tard bolcar-les als mapes.

Els topògrafs, que són aquells professionals que s'ocupen de la topografia, treballen normalment amb sistemes bidimensionals sobre els eixos x e y, mentrestant, l'alçada suposa una tercera dimensió. L'elevació del terreny als mapes topogràfics és reflectit a través de línies que es connecten amb un pla de referència i que es coneixen com corbes de nivell.

Per la seva banda, la estació total és un dispositiu que permet mesurar angles horitzontals, verticals i distàncies. Un cop es coneixen les coordenades del lloc on es va instal·lar l'estació podran determinar-se les coordenades tridimensionals de qualsevol punt que es mesuri. Quan les coordenades ja es troben processades el topògraf podrà començar a representar de forma gràfica els detalls de la superfície.

Característiques particulars dun terreny

D'altra banda, el concepte s'empra per denominar la sèrie de característiques particulars que presenta un terreny en la seva configuració superficial.

Aquest sentit del concepte és normalment també anomenat amb el concepte de relleu.

Tipus de relleu i com es formen

El relleu és la irregularitat característica duna superfície terrestre donada i que es pot manifestar a través de muntanyes, valls, planes, entre altres tipus.

El coneixement dels relleus disposa d'una rellevància tremenda per a la pràctica d'algunes activitats atès que per exemple la producció primària dependrà moltíssim de les condicions del sòl i del clima d'una zona donada per poder explotar-se de manera conforme.

El nostre planeta ostenta una amplíssima varietat de formes que el fan molt ric en diferents paisatges que constitueixen un espectacle visual únic i irrepetible.

Les formacions que abans esmentàvem es van saber generar a partir de diferents processos geològics que va patir oportunament el nostre planeta.

Les muntanyes són el resultat del xoc de les plaques tectòniques.

Els altiplans comencen com les muntanyes però l'erosió els treu aquests pics esmolats ben característics de les muntanyes, quedant l'elevació, però més aviat plana.

En el cas de les valls també hi ha una vinculació amb les muntanyes ja que es tracta de lespai que sorgeix entre aquestes.

I les planes són possibles per l'absència de la força tectònica que justament no actua a la zona on es formen i per això queda planer el terreny. També s'hi afegeix l'erosió contínua que deixa sediments que són transportats per les aigües o pels vents.

El nostre planeta no té avui la mateixa aparença que fa milions d'anys enrere tenia. Fins i tot els continents avui abans no existien.

Ha estat el xoc de les diverses plaques tectòniques el que va generar la separació i aparició dels continents.

De tot això i més ens proposa explicacions i anàlisis la topografia, que després, com ja hem dit ajuda en el desenvolupament de les economies, en l'establiment d'infraestructures, entre d'altres.