comunicació

definició de tècniques destudi

Les tècniques destudi són aquestes eines que pot utilitzar un alumne per facilitar laprenentatge en la comprensió dun text.

A través de les diferents tècniques d'estudi és possible sintetitzar la informació d'un tema amb l'objectiu de poder abastar-lo de manera més eficaç a nivell intel·lectual, potenciant la memorització de les dades i el raonament.

Hi ha diferents tècniques d'estudi que l'alumne pot utilitzar segons les seves expectatives i allò que li resulta més eficaç (cada alumne és únic i irrepetible). Aquestes tècniques són mitjans per aconseguir una finalitat, eines pedagògiques que faciliten l'aprenentatge positiu.

El subratllat

La tècnica del subratllat consisteix a ressaltar en un color visual cridaner aquelles idees principals del text que tenen un significat especial. El subratllat implica la diferenciació de les idees principals i les idees secundàries que hi ha al text. Aquesta tècnica d‟estudi s‟ha d‟aplicar després d‟haver realitzat prèviament una lectura pausada del tema que serveix de base per establir una primera idea del tema.

En una segona relectura és positiu subratllar el text. El subratllat resulta realment eficaç quan se seleccionen les parts realment valuoses, així és possible repassar un text llegint únicament aquelles parts del mateix que han quedat remarcades.

L'esquema

Una altra tècnica destudi que es recolza en la informació seleccionada a partir del subratllat és lesquema. Un esquema recull de manera abreujada en una estructura esquemàtica els conceptes principals d'un text.

Un esquema no ha de tenir una extensió superior a un foli i una de les claus d‟aquesta tècnica d‟estudi és la síntesi que ofereix en mostrar d‟una manera conceptual el contingut d‟una matèria d‟estudi a través dels termes clau del tema.

Realització d'apunts

Una altra tècnica d'estudis molt eficaç a l'etapa universitària és la presa d'apunts i la realització de notes en un quadern. Des d'aquest punt de vista, és molt important que els alumnes estudiïn una matèria a partir dels propis apunts que a partir dels apunts que han realitzat un altre company de classe.

Resulta més senzill estudiar a partir de les anotacions realitzades per un mateix que mostren un bon aprofitament del temps a classe.