geografia

definició de nivell freàtic

A l'interior de la Terra les aigües subterrànies arriben a un punt màxim de profunditat i aquest lloc és conegut com a nivell freàtic. En aquest lloc, la pressió de l'aigua és equivalent a la pressió atmosfèrica. Així mateix, el nivell freàtic és la distància concreta que hi ha entre el nivell de laigua subterrània i la superfície.

La detecció del nivell freàtic es fa normalment a través d'una sonda, la qual detecta la presència d'aigua al subsòl. Les característiques geològiques i climàtiques d‟un lloc són les que determinen la profunditat del nivell freàtic.

Les aigües freàtiques

L'aigua que es troba als nivells freàtics és coneguda com a aigua freàtica. En principi, no és una aigua apta per al consum humà, però sí que és utilitzable per al reg de cultius, per a la neteja urbana i del sistema de clavegueram. En aquest sentit, algunes ciutats tenen xarxes d‟aigües freàtiques del subsòl. Es tracta d'un recurs hídric alternatiu que substitueix les fonts i les fonts tradicionals.

El nivell freàtic a la construcció

En un terreny on es construeixi una edificació o en una obra hidràulica és imprescindible conèixer el nivell freàtic de les aigües subterrànies. Aquest tipus d'estudis s'anomenen geotècnia i els geòlegs són els professionals que s'hi dediquen.

L'estudi d'un sòl és determinant per calcular-ne la capacitat de resistència. Aquests estudis se centren en les diferents capes o estrats d'un terreny. Com és lògic, la capa o el nivell freàtic és de vital importància per prendre una decisió adequada en relació amb la construcció d'una edificació. Així, el nivell freàtic sempre s'ha de trobar per sota del primer nivell de fonamentació, ja que si no, l'edificació podria danyar-se amb el pas del temps.

La informació obtinguda permet establir el nivell d'alçada màxim d'un edifici. El responsable d‟aquest tipus d‟anàlisi és un enginyer de sòls.

La composició física i mecànica d'un sòl i les capes més profundes condicionen el tipus de fonamentació que es pot construir.

Fases a l'estudi de sòls

El primer pas és fer un treball de camp i en aquesta etapa es realitzen perforacions per extreure mostres del sòl. Al següent apartat les mostres obtingudes es porten a un laboratori per analitzar les diferents capes del terreny. D'acord amb el treball de camp i de laboratori ja es poden fer les recomanacions necessàries per a la fonamentació.

Fotos: Fotolia - Pichaitun / Francesco Scatena