social

definició d'escola tècnica

A l'àmbit educatiu hi ha un ampli ventall d'etapes, cicles i programes Així, hi ha les escoles bressol, l'educació infantil, els nivells d'ensenyament obligatori, el batxillerat, la universitat o la formació professional. Aquesta última és coneguda amb una denominació, escola tècnica. L'objectiu d'aquesta opció acadèmica és preparar els estudiants per accedir a la feina.

Com a pauta general, aquestes escoles tenen programes formatius en què hi ha una combinació de coneixements teòrics i pràctics.

La formació per a la feina no ha deixat d'evolucionar

Als tallers de la Revolució Industrial existia la figura del mestre i de l'aprenent. No hi havia una formació acadèmica reglada, ja que en aquella època no existia l'ensenyament obligatori. Els aprenents s'iniciaven en un ofici durant anys i amb el temps esdevenien oficials i mestres.

La formació tècnica va fer un salt qualitatiu quan l'escolarització es va convertir en un fenomen generalitzat. Els primers centres educatius orientats al món laboral van ser escoles d'arts i oficis. Quan l'estudiant havia aprovat l'escola primària, s'incorporava a aquests centres i després d'un període aproximat de cinc anys obtenia un certificat d'aptitud per a la feina. Aquest model va anar evolucionant i al segle XX es va encunyar el concepte descola tècnica.

L'objectiu era i és la formació de tècnics per als diferents sectors industrials. Com a pauta bàsica, una part de la formació s'adquireix a empreses i la resta a l'aula. En aquesta formació es fa èmfasi en els coneixements de tipus cientificotècnic i en un segon pla s'hi inclouen matèries humanístiques.

Al segle XX les titulacions més habituals eren les següents: tècnic en mecànica, en electricitat, en construccions civils o navals o en química. Actualment la formació professional s'ha especialitzat de manera molt notable, ja que ha calgut un procés d'adaptació a la revolució tecnològica i al món laboral canviant.

Educació i treball

El plantejament general de les escoles tècniques consisteix a trobar un equilibri entre dos aspectes: la formació de lindividu i la seva adaptació al món laboral. L'oferta educativa d'un centre de formació professional no pot ignorar la realitat del món feina.

El binomi exposat presenta tota mena de reptes. En primer lloc, no és fàcil predir quines seran les necessitats del mercat laboral els propers 10 o 15 anys. D'altra banda, la formació acadèmica de tipus tècnic ha d'incorporar programes humanístics que aportin valors i principis i no simplement destreses tecnològiques.

En síntesi, els programes formatius de les escoles tècniques han d'equilibrar tres aspectes:

1) els interessos de l'estat en relació amb la formació dels ciutadans,

2) els interessos empresarials i

3) els interessos dels ciutadans.

Foto: Fotolia - science