dret

definició de derogar

Derogar és un terme que normalment es fa servir en l'àmbit jurídic. Derogar una llei o una norma implica anul·lar-la, modificar-la o deixar-la aplicar. En aquest sentit, el contrari de la derogació d‟una llei és la seva promulgació, que és l‟acte jurídic pel qual una llei es formalitza de manera oficial i, per tant, el reconeixement explícit perquè una llei entri en vigor.

Per què es deroguen les lleis?

El dret és la disciplina que pretén regular la vida és societat de manera harmònica i justa. Tot i això, una llei determinada pot resultar inadequada amb el pas del temps. Les lleis han de connectar amb la realitat social i quan això no passa és necessari suprimir les normes que es consideren obsoletes o no operatives.

Com es deroga una llei?

El procediment és senzill, ja que una llei és derogada quan és substituïda per una llei nova. De fet, quan es promulga una llei nova és habitual que a la mateixa llei apareguin les derogatòries, és a dir, les lleis que queden suspeses com a efecte de la nova norma legal. En el cas de no presentar-se una llei nova que substitueixi una altra anterior, es pot parlar de derogació tàcita, la qual cosa significa que la llei existeix però no s'aplica a la pràctica i és com si no existís. Aquesta situació és complexa des del punt de vista de la interpretació de les lleis, ja que una cosa que no està anul·lada continua vigent. En el cas que hi hagués un conflicte en aquest sentit (quan la llei nova no deroga l'anterior en la seva totalitat) hi ha un principi general del dret pel qual és possible solucionar aquest conflicte: si la llei anterior i posterior es contradiuen cal aplicar la nova interpretació.

Com que la derogació d'una llei pot ser parcial o total, cal recordar que a la terminologia del dret es distingeix entre derogació (s'anul·la una part de la llei) i abrogació (es produeix l'abrogació quan la derogació és total i una llei posterior invalida taxativament a l'anterior).

La idea de derogació a l'esfera del dret es basa en un principi que prové del dret romà: lex posterior derogat anterior (la nova llei anul·la a l'anterior). Aquesta norma general està implícita als codis legals de la majoria de països. I és lògic que sigui així, ja que el Dret parteix d'una idea general (la necessitat d'un ordre social regit per la justícia) i, paral·lelament, l'ordre social i la realitat humana va canviant en alguns aspectes al llarg del temps. Aquest procés de canvi explica la necessitat de derogar certes lleis perquè l'ideal de justícia així s'ajusti al context històric.

Foto: iStock - BernardaSv