medi ambient

definició d'agroquímics

Els agroquímics són substàncies químiques que es fan servir amb recurrència a l'agricultura i que tenen la finalitat de mantenir i conservar els cultius que aquesta activitat desenvolupa. Normalment el seu ús està vinculat a la intenció de proporcionar nutrients als cultius, matar insectes o qualsevol altre organisme que els afecti de manera negativa i també per eliminar de ple les males herbes i els fongs.

La missió per cas d'aquests productes és optimitzar al màxim el rendiment de qualsevol explotació agrícola, és a dir, produir més per poder aconseguir més guanys econòmics.

Ús en agroquímica

El concepte disposa d‟una utilització estesa a instàncies de l‟activitat agrícola i més precisament en el camp d‟acció de l‟agroquímica o química agrícola, que és una especialitat de la química que s‟ocupa d‟estudiar les reaccions bioquímiques que afecten el desenvolupament animal i vegetal . Aleshores, en aquest sentit és que aquesta disciplina estudia l'ús de diverses substàncies orgàniques i l'aplicació de productes químics com els plaguicides o els fertilitzants a l'activitat agrícola.

Els plaguicides

Els plaguicides, que són un dels agroquímics més usats es col·loquen als cultius mitjançant la fumigació per, com ja assenyalem, eliminar o evitar que s'acostin fongs, bacteris, insectes o qualsevol altre organisme que pugui afectar de manera letal el desenvolupament conforme els cultius.

Conseqüències negatives per al medi ambient i els éssers humans

Ara bé, no podem defugir en abordar aquest concepte, els efectes negatius i nocius per al sòl i el medi natural que aquests productes químics solen generar. Perquè si bé reporten beneficis directes i concrets als cultius també són capaços d'afectar la salut de les persones que entrin en contacte amb aquests, i així mateix en algunes situacions contaminen el medi ambient, provocant seriosos danys.

Tots els agroquímics disposen d'un altíssim grau de toxicitat i aleshores el contacte amb ells, ja sigui tocant-los, menjant-los o inhalant-los, pot desembocar a la mort.

Per això és recomanable una conscient manipulació dels mateixos i del context en el qual s'apliquen. Per aplicar-vos s'han d'utilitzar guants i barbijos i s'hauran d'evitar llançar-los en llocs on se sap que interactuen animals i humans.

Foto: iStock - VR_Studio