tecnologia

definició de telecomunicacions

El concepte de telecomunicacions és molt present en el context actual en qualsevol nivell, personal o global. La seva rellevància fa que siguin convenients partir d'una definició general.

Així, per telecomunicacions s'entén el conjunt de les transmissions, les emissions o la recepció de signes que es realitza a través de cables, electricitat o qualsevol sistema electromagnètic. La ràdio, la televisió o la telefonia mòbil són exemples concrets de sistemes de telecomunicacions.

Amb origen al terme grec telos

El terme telecomunicacions incorpora dos aspectes fonamentals. Amb el prefix grec telos es fa al·lusió a la distància i amb la idea de comunicació estem indicant la necessitat de compartir informació. Així, les telecomunicacions són el conjunt de suports tecnològics que permeten que els humans disposem d‟informació a través d‟un mitjà de transmissió que ens possibilita superar les distàncies geogràfiques naturals.

El mitjà de transmissió

El mitjà de transmissió és l'enllaç de tipus elèctric o òptic entre el transmissor i el receptor, i és el punt d'unió entre la font i la destinació final. Entre els mitjans de transmissió hi ha mitjans guiats i els no guiats; en els primers el canal per on es transmet la informació de senyals és un medi físic (per mitjà d'un cable) i en els no guiats els senyals viatgen a través de radiofreqüència, és a dir, l'aire és el mitjà de la transmissió. Exemples de mitjans guiats serien els cables de tipus parell trenat, cable coaxial i de fibra òptica. Exemples de mitjans no guiats serien els microones, els satèl·lits, les ones de ràdio o els raigs infrarojos.

Enginyeria de telecomunicacions

Un enginyer de telecomunicacions es dedica a dissenyar, administrar i mantenir enllaços de telecomunicacions, ja sigui de veu, de dades o de vídeo. Aquesta enginyeria té com a fonament la física i la matemàtica com a coneixements generals relacionats amb camps específics molt diversos: circuits electrònics, sistemes denergia, comunicació digital, camps electromagnètics, comunicacions òptiques o telemàtica, entre altres camps.

Aquestes disciplines o àrees són aplicables a sectors productius com ara la televisió, la ràdio, les empreses de serveis d'internet, la telefonia o les tasques relacionades amb la defensa militar.

Cal tenir en compte que aquests sectors es troben en un procés de canvi continu i cal adaptar permanentment les telecomunicacions per millorar els sistemes de seguretat, les infraestructures, la realitat virtual o el desenvolupament d'aplicacions. L'àmbit de les aplicacions informàtiques és un dels que presenten un camp d'actuació més gran (base de dades, programació, línies de producció, etc.).