ciència

definició de calorimetria

En làmbit de la física, alguns processos químics o físics absorbeixen o emeten calor. Aquests processos són mesurables i l'àrea que se n'ocupa és la calorimetria.

Conceptes claus

La temperatura és una propietat i s'hi determina l'equilibri tèrmic entre dos sistemes diferents. El flux d'energia que es transfereix entre dos sistemes s'anomena calor. En altres paraules, la calor és l'energia transferida entre dos sistemes o cossos que es troben a temperatures diferents. Aquest flux sempre passa des del cos de més temperatura cap al cos de menor temperatura.

La calor pot ser transferida de diverses maneres: mitjançant la radiació, la conducció o la convecció. A la majoria de processos reals, tots aquests fenòmens es troben presents en major o menor mesura.

La capacitat calorífica d'un cos expressa la relació existent entre la quantitat de calor subministrada i el corresponent increment de temperatura. Per expressar aquest paràmetre es poden utilitzar diferents unitats: juliols per mesurar la calor i graus kelvin per mesurar la temperatura, en calories i graus Celsius o bé a la unitat tèrmica britànica (BTU) i en graus Fahrenheit.

D'altra banda, la calor específica d'un cos expressa la relació entre la capacitat calorífica del material i la massa del cos. Les unitats utilitzades per indicar la calor específica s'expressen a juliols, quilograms i graus kelvin.

D'altra banda, també es fa servir un altre sistema: la quantitat de calor s'expressa en calories, la massa en grams i la temperatura en graus centígrads.

Si prenem com a referència la calor específica de l'aigua, la seva formulació és la següent: 1 caloria/gram x grau centígrad.

El concepte de calor sensible fa referència a la quantitat de calor agregada o eliminada que provoca un canvi de temperatura.

En canvi, el concepte de calor latent fa referència al canvi d‟estat que es produeix en un cos (per exemple, quan l‟aigua passa d‟estat líquid a gasós es produeix un canvi d‟estat però no de temperatura).

Aplicacions pràctiques de la calorimetria

El calorímetre té un dispositiu per mesurar la temperatura dun cos, així com una paret que impedeix la transferència de calor en altres direccions. Aquest aparell indica la temperatura en situació dequilibri entre dues substàncies amb diferents temperatures.

L'ús de calorímetres es fa servir, lògicament, per mesurar el poder calorífic en circumstàncies molt diferents: al sector alimentari per valorar la qualitat d'un producte, en estudis termodinàmics de deixalles combustibles o per conèixer l'equilibri d'energia en estudis ecològics.

Foto: Fotolia - Morphart