economia

finances públiques-privades - definició, concepte i què és

Tota activitat humana amb un impacte econòmic requereix una certa organització financera. En aquest sentit, les finances es podrien definir com el conjunt de tècniques per manejar els diners.

D'aquesta manera, al món de les finances s'aborden les qüestions següents: les fonts de finançament per a la inversió o la recerca de fons, les alternatives d'inversió del capital i, finalment, un apartat dedicat a l'administració i la gestió del diners. Aquestes característiques són aplicables tant en allò públic com en la dimensió personal o privada.

Alguns aspectes fonamentals de les finances públiques

Els recursos econòmics d‟un govern, d‟un municipi o de qualsevol entitat pública es regeixen per principis establerts pel marc legal i amb una clara projecció social.

Un dels apartats bàsics de les finances públiques és el deute públic, que són els diners que un estat demana prestat per finançar les seves necessitats (per exemple, obres i infraestructures). Des del punt de vista comptable, l‟endeutament afecta el balanç d‟una entitat pública i és la suma de tots els préstecs que es tenen contrets. D'altra banda, el dèficit públic és la diferència entre els ingressos que es recapten per impostos i les despeses associades a l'administració d'una entitat pública.

Com és lògic, els comptes de les finances públiques depenen de laprovació dun pressupost general.

Les entitats públiques estan exemptes del pagament d'impostos, ja que la finalitat social no és el benefici econòmic sinó la cohesió social i el manteniment d'uns serveis per al conjunt dels ciutadans.

Finances privades

Els individus o les empreses privades també necessiten un control de les finances. Tot i això, el seu objectiu està orientat a la rendibilitat econòmica. Normalment, una persona ha de gestionar la seva economia a partir d'un salari.

Per això és convenient adoptar una sèrie de mesures:

1) incorporar una educació financera per afrontar de manera eficient les dificultats econòmiques,

2) és recomanable no gastar més del que es guanya, ja que en cas contrari es genera un deute que paulatinament es va incrementant,

3) és convenient estalviar una quantitat de diners del salari (els experts recomanen estalviar un 10% aproximadament dels ingressos personals),

4) és molt aconsellable portar un registre de les despeses de manera detallada i

5) és molt útil gestionar lactivitat financera a partir dun pressupost familiar.

Una empresa requereix un sistema financer que contempli una sèrie de premisses:

1) conèixer les variables econòmiques que afecten l'activitat empresarial, com ara el tipus de canvi, la taxa d'inflació o la taxa d'interès,

2) els valors de l‟apartat anterior influeixen directament en la capacitat de finançament d‟una empresa (per exemple, els tipus d‟interès són un factor determinant),

3) els préstecs s'han de destinar a incrementar la capacitat de producció o venda,

4) el registre comptable s'ha de portar professionalment i

5) és imprescindible conèixer quin és el marge de benefici.

Fotos: Fotolia - Sergey Nivens / Rawpixel