dret

què és punible » definició i concepte

Es diu que una acció és punible quan es considera que mereix ser castigada legalment. Els actes o les conductes punibles són aquells que van en contra de la llei i, en conseqüència, aquest tipus d'accions van acompanyades de la sanció o penalització corresponent.

La conducta punible en el marc legal

Quan algú es comporta indegudament a la seva vida quotidiana, la seva acció pot ser considerada de diverses maneres. Per exemple, es pot qualificar com a reprotxable, inadequada, repudiable, injusta o immoral. En canvi, quan un acte és contrari a la llei, l'adjectiu que cal utilitzar és un altre, punible.

Com a criteri general, perquè una conducta sigui considerada punible legalment ha de complir una sèrie de requisits. D'una banda, que aquesta conducta estigui tipificada, és a dir, recollida explícitament a la llei. Per altra banda, la conducta ha de ser antijurídica. Finalment, la persona que comet aquesta acció ha de ser declarada culpable per un tribunal.

Hi ha tres modalitats bàsiques: dolosa, culposa o preterintencional

S'entén per conducta dolosa o delicte dolós aquell acte que es fa conscientment contra un bé jurídic protegit (el robatori i l'assassinat premeditat són exemples de delictes dolosos). En altres paraules, un acte és dolós quan es comet un delicte de manera premeditada i tenint ple coneixement que la llei s'infringeix. Una conducta és culposa quan es comet una negligència no deliberada (per exemple, un accident de trànsit en què conductor incompleix de manera imprudent una norma de circulació).

Mentre en el delicte dolós hi ha una intenció delictiva evident, en el delicte culpós no hi ha aquesta intencionalitat. Finalment, la conducta preterintencional és aquella en què una persona actua dolosament però com a conseqüència de la seva acció es comet un altre dany complementari que inicialment no s'havia previst (per exemple, en aquells casos en què s'agredeix algú per lesionar-lo però com conseqüència de l'agressió es produeix la mort de l'agredit).

D'aquesta manera, la conducta dolosa, la culposa o la preterintencional són les tres conductes punibles recollides a la majoria de codis penals.

Quan un acte és valorat jurídicament com un fet punible, aquesta circumstància va acompanyada d'unes conseqüències jurídiques determinades (sanció, privació de llibertat, responsabilitat civil o altres formes de penalització legal).

Fotos: Fotolia - Andrey Popov / Galina