general

definició de terme

La paraula terme admet diversos usos, com ser…

A l'àmbit de la gramàtica o de la llengua, un terme és el mateix que referir una paraula, o un segment del discurs. Et demano si us plau que no facis servir aquests termes quan parlis amb mi, em molesten; la professora de llengua ens va prendre un dictat de 30 termes.

D'altra banda, la paraula terme implica el final d'alguna cosa, és a dir, es tracta del últim punt fins al qual arriba alguna cosa o l'últim moment d'una existència. Joan va posar un terme al seu patiment. Al final de la carretera trobareu la ruta que els porta directe a casa meva. Al final de la pel·lícula es pot veure alguna cosa del backstage.

També, la paraula terme permet referir el límit o l'extrem que ostenta una cosa immaterial. Porta't bé, vas dur a terme la meva paciència.

D'altra banda, en l'àmbit de les matemàtiques, el terme pot ser: cadascuna de les parts vinculades entre si a partir del signe de la suma o de la resta en una expressió analítica; el numerador o denominador d'una fracció i el terme mitjà que és la quantitat que resulta de sumar-ne unes altres vàries i dividir-ne la suma pel nombre.

A lògica, un terme designa cadascuna de les parts que componen una proposició o un sil·logisme.

Així mateix, a instàncies de la celebració de contractes, es diu termes a les condicions que estableixen les parts implicades en aquest. Un dels termes del contracte diu que no es poden portar animals a l'habitatge.

A l'aspecte o la situació intermèdia entre dos extrems, a cadascuna de les parts en què es troba dividida una escena en una obra de teatre, en una pel·lícula o en una pintura; a la manera de portar-se o manera de parlar; a l'estat o situació en què es troba una cosa o un individu; alhora determinat; al paratge assenyalat per a alguna fi; a la línia divisòria d'estats, províncies, municipis o districtes i al senyal que fixa els límits de terrenys i camps, també se'ls anomena amb la paraula terme.

I per la seva banda, l'expressió en darrer terme és recurrentment usada en el llenguatge col·loquial per referir com últim recurs. En darrer terme, podem esperar els resultats dels estudis i fer una altra consulta amb un altre metge.