general

definició de banc de dades

El concepte de banc de dades és aquell que s'utilitza per fer referència a un conjunt de dades, d'informacions que són agrupades i mantingudes en un mateix suport per tal de facilitar-ne l'accés. Quan parlem d'un banc de dades estem assenyalant que aquesta informació està classificada i ordenada d'acord amb diferents paràmetres ja que aquesta pot ser sol·licitada molt sovint amb diverses finalitats. Podríem dir que un banc de dades és molt més comú del que sembla, un fitxer d'una biblioteca, un receptari o un índex d'un llibre podrien ser considerats en termes generals formes diferents de banc de dades ja que cadascú ordena i classifica el coneixement segons mètodes que són pertinents i que ajuden a trobar més fàcilment allò que es busca. Tot i això, en termes més específics i en relació a la importància que la tecnologia té avui dia, la idea de banc de dades sol aplicar-se a sistemes informàtics que guarden informació i que permeten als usuaris accedir a aquestes dades fàcilment.

Un dels elements més importants amb què ha de comptar un banc de dades és amb un sistema clar i efectiu d'organització i classificació. Això és així ja que la fi última del banc de dades és l'ordre de dades que altrament estarien clarament desordenades, caòticament guardades i que davant la necessitat no podrien ser fàcilment trobades.

Els bancs o bases de dades poden tenir diferents característiques, sent alguns estàtics i altres dinàmics. Els bancs de dades estàtiques són aquells que es realitzen amb informació que canvia molt poc o que directament no canvia perquè és una cosa que ja no es modificarà. Aquests bancs de dades es coneixen com a bancs de dades només de lectura. La segona possibilitat, la més comuna, és el banc de dades de tipus dinàmic, aquell que varia amb el temps i que es pot deure la seva alteració a l'entrada o sortida permanent de dades des de la font (per exemple, la base de dades que una farmàcia té sobre la disponibilitat de medicaments en estoc).