general

definició de gràfic

Un gràfic és tota mena de representació visual que inclou figures i/o signes per comunicar un o una sèrie de conceptes.

Un gràfic és sovint una de dues coses. O bé, una representació gràfica d'una operació, demostració o sèrie de conceptes i idees que tenen lloc mitjançant imatges, signes i símbols; o bé, una representació de dades númeriques que es val de diversos formats (barres, coca, etcètera) per evidenciar una relació entre dades que corresponen a dues variables diferents.

En el primer dels casos, un gràfic és una funcionalitat multipropòsit. Pot consistir molt simplement en una imatge a què s'han adossat una o més llegendes explicatives, o un complex sistema d'esquemes i símbols que representen la vinculació de diversos conceptes abstractes entre si. Aquest tipus de gràfics són emprats en tots els àmbits de la indústria: governamental, institucional, comunicatiu, de negocis, econòmic, social i científic. En la majoria dels casos, la fi d'una figura com a gràfic és simplificar una conceptualització complexa relacionant idees i dades entre si per oferir conclusions i perspectives investigatives múltiples. Per exemple, un gràfic pot donar compte d'un procediment científic, el progrés en un projecte social o l'informe sobre els resultats d'un treball organitzatiu.

L'altre tipus de gràfic és el comunament associat amb finances i comptabilitat. Aquest gràfic es pot generar en forma analògica o digital i, bàsicament, fa coincidir el progrés de dues (o fins i tot més) variables per mitjà de la relació amb línies. Els fulls de càlcul són molt útils a l'hora d'elaborar aquests gràfics a partir de dades i operacions matemàtiques fetes amb anterioritat. Els gràfics poden ser de barres, coca o línies, depenent del format final amb què se'ls presenti.

Finalment, el terme gràfic també fa referència en informàtica als elements que no fan servir text. Els sistemes operatius com Windows són considerats de gràfics, en oposició a altres com el MS-DOS que només feien servir text. Gràfics també són tots els components (escenaris, personatges, animacions) que componen un videojoc.