ciència

definició de marc de referència

El marc de referència consisteix d'una sèrie d'acords que emprarà un investigador, analista, observador, per a partir d'ells poder mesurar una posició i també les magnituds físiques presents en un sistema físic.

L'espai geomètric pel qual travessarà en diferents posicions un cos com a conseqüència òbvia del seu moviment i el valor assignat a les magnituds físiques corresponen al marc de referència considerat, i per cas és que al moviment se l'estimarà com a relatiu.

Ara bé, cal destacar que tot i que els valors de les magnituds poden canviar depenent del sistema en què es trobin, és una llei que seguiran vinculats per relacions de tipus matemàtic que són les que permetran a l'analista anticipar-se a valors aconseguits per un altre analista.

També conegut com sistema de referència, el concepte que ens ocupa és àmpliament emprat a instàncies de la mecànica clàssica i de la mecànica relativista. Recordem que la primera s'ocupa de descriure el comportament que presenten cossos físics macroscòpics que hi ha, ja sigui en repòs o bé en moviment molt lent si se'l compara amb la velocitat que ostenta la llum. Mentre que la mecànica relativista o teoria de la relativitat, desenvolupada pel científic Albert Einstein aborda la temàtica del moviment dels cossos i la força gravitatòria.

A la mecànica clàssica, el concepte de marc de referència s'usa per indicar un sistema de coordenades. Aquest sistema fa servir un o diversos números per determinar la posició que un objecte o punt ocupa. Un exemple ens ho faria comprendre millor: el sistema que ens permet indicar longituds i altituds amb la missió de localitzar punts geogràfics.

I en la teoria de la relativitat o mecànica relativista, el marc de referència implicarà una sèrie de coordenades espaciotemporals que facilitaran la identificació d'un punt d'interès en l'espai i amb això a més els fets de qualsevol esdeveniment amb el seu ordre de successió respectiu.