dret

definició de carta poder

La Carta Poder és un document de tipus privat, subscriptat per un atorgant i dos testimonis, que guarda l'aparença i la redacció d'una carta informal i amb una formalitat menor que la que ostenta un poder notarial, a través de la qual l'esmentat atorgant apoderarà una determinada persona a l'hora de la realització d'actes jurídics en nom seu, és a dir, hi assumirà la representació de l'atorgant.

Document privat a través del qual una persona li atorga un poder a una altra perquè el representi en alguns assumptes

En tractar-se d'un ús a instàncies d'actes jurídics que presenten una quantia escassa no s'exigirà la ratificació de signatures que figuren al peu d'aquesta.

En altres paraules, la carta poder és aquell document que permet a una persona obrar en nom d'una altra persona. D'alguna manera es tracta de la delegació de la persona que crea l'esmentat document o carta poder, o sigui l'interessat, a aquella altra persona, que seria el representant, a qui decideix atorgar-li ni més ni menys que el seu poder a la hora d'obrar.

És un document de tipus privat, és a dir, s'estén entre individus per entendre en qüestions de caràcter privat.

Abasts i aplicacions

Depenent de la situació i dels requeriments de l'atorgant, la carta poder podrà ser general o si no n'hi ha limitada. La carta poder limitada donarà al representant l'autorització per obrar en nom de l'interessat només en aquells assumptes específics, que s'hi puntualitzin. Per exemple, un individu que rep una propietat d'herència decideix arrendar-la i aleshores com no es pot ocupar del cobrament de la renda emetrà una carta poder autoritzant el seu advocat perquè cada mes quan correspongui en cobri l'import.

I en cas de tractar-se d'una carta de tipus general, el representant ha d'obrar en nom de l'atorgant en una varietat d'accions. Per exemple, un individu hereta una empresa i com que no es pot ocupar de la seva gestió perquè viu en un altre país decideix fer una carta poder a favor d'un amic seu de gran confiança que resideix on l'empresa perquè aquest s'ocupi de la mateixa íntegrament, és a dir, pugui contractar personal, comprar insums, vendre mobiliari, entre altres qüestions inherents a la seva administració.

Un dels usos més estesos de la mateixa es dóna a instàncies del cobrament de jubilacions o pensions. Quan el jubilat és molt més gran i la seva salut no li permet mobilitzar-se fins a l'entitat financera en què cobra els seus havers mensuals, és habitual que aquest atengui a algun familiar o persona de confiança una carta poder perquè pugui fer-ho en nom seu.

Ara bé, sempre, cal fer abans un tràmit legal en què es declara i dóna fe de la relació entre qui dóna el poder i qui el rep, i el consentiment del jubilat.

Informació que haurà de contenir

Independentment que es tracti d'una carta poder limitada o general, aquesta haurà de contenir la informació següent: nom de la persona que rep el poder, declaració específica descrivint els poders, obligacions i responsabilitats que tindrà el representant, declaració del temps durant el qual rebrà el poder, la signatura de l'atorgant, que és clar el que li dóna absoluta validesa, el nom de la institució o organització destinatària de la carta poder; també s'haurà de consignar la paraula otorg en aquella part en què es descriu els poders que són objecte de cessió, una breu argumentació sobre el perquè s'està estenent aquesta carta poder, noms i signatures dels testimonis i la data en cas que aquesta disposi d'un lapse de durada definit i limitat.

Com que la carta es pot fer sense la necessitat que un notari avali el procediment serà imprescindible que es consulti sempre abans a un lletrat que pugui explicar a les parts intervinents abasts d'aquesta i també la validesa que ostenta d'acord amb la legislació vigent.

Si la carta poder se subscriu davant d'un escribà tindrà un valor més gran mentre que si se signa i presenta davant l'autoritat competent la seva valoració serà menor que amb l'anuència d'un notari mitjançant.

D'altra banda, el poder atorgat a través d'aquesta pot ser temporal, és a dir, es defineix el lapse de temps pel qual li donarà, amb una data de venciment. O per contra, pot no indicar-se i per cas es tracta d'un poder que s'atorga indefinidament o fins que es revoqui.

Foto Fotolia - Iconsgraph